Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420913001 – ΚΑΕ 0874

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0870 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0874
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Λοιπές αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ A’ 147/8-8-16- Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ A’ 200/24-10-16 και ΦΕΚ A’ 206/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α/6-12-2016): Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 4152/2013, παρ. Ζ (ΦΕΚ A’ 107/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 • Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013): Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ. 35
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 • N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
 • N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 •  Aριθ. 2024709/601/0026/98 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 431/7-5-1998): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
 • Αριθμ. ΔΠΔΑΑΑΔΕΓ/1107473/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ Β’ 2435/17-7-2017) απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης
 • Αριθμ. 2/37345/0004/10 (ΦΕΚ Β’ 784/4-6-2010) κ.υ.α.: Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, άρθρα 10 και 13
 • Αριθμ. 2/107929/0026/13 (ΦΕΚ Β’ 3172/13-12-2013) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών: Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), άρθρο 8

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.

Β. Γενικές Αναφορές

Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν οι προμήθειες και οι αμοιβές των τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων για την παροχή από αυτές διαφόρων υπηρεσιών προς τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Σε πολλές περιπτώσεις ανατίθεται σε Τράπεζες η είσπραξη συγκεκριμένων δημοσίων εσόδων ή πληρωμή δικαιούχων δημοσίων δαπανών . Στις περιπτώσεις αυτές οι σχετικές διαδικασίες όπως και ο τρόπος πληρωμής της αμοιβής των τραπεζών ή της εμφάνισής της στη δημόσια ληψοδοσία ρυθμίζονται από τις διατάξεις που διέπουν την κάθε υπηρεσία (π.χ. είσπραξη δημοσίων εσόδων, καταβολή επιδομάτων και βοηθημάτων, καταβολή μισθοδοσίας του Δημοσίου, εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων, προμήθειες για την αποστολή εμβασμάτων κ.λπ.).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ειδικής διάταξης, προσκομίζονται τα προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016.

Για τις τραπεζικές εργασίες για τις οποίες υφίστανται ειδικές διατάξεις τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές δικαιολογητικά. Ειδικότερα για τις παρακάτω τραπεζικές εργασίες προσκομίζονται αντίστοιχα:

1. Αμοιβές τραπεζών (φορέων είσπραξης) και της ΔΙΑΣ Α.Ε. για είσπραξη των δημοσίων εσόδων που προβλέπονται από την ανωτέρω αριθ. 11 απόφαση:

α) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 80/16

β)Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών Φορέων Είσπραξης ή Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών ΔΙΑ.Σ., εγκεκριμένη και θεωρημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης.

γ) Τιμολόγιο του φορέα είσπραξης ή της ΔΙΑΣ Α.Ε.

2. Αμοιβές ΔΙΑΣ Α.Ε  για την πληρωμή μισθοδοσίας του Δημοσίου

Οι πληρωμές αυτές τακτοποιούνται με συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται με δικαιολογητικά α) τις εντολές της Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου για τη μεταφορά στις πληρώτριες τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, όπου εμφανίζεται και το ποσό της αμοιβής της ΔΙΑΣ ΑΕ, β)  τιμολόγια της ΔΙΑΣ ΑΕ.

3. Έξοδα της Τράπεζας της Ελλάδος που προκύπτουν κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με την ανωτέρω αριθ. 6 απόφαση

Για την εμφάνιση των εν λόγω εξόδων στη δημόσια ληψοδοσία εκδίδονται συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα σε βάρος σχετικών πιστώσεων του Ειδ. Φ.23-200 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών με μέριμνα της Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου.  Δικαιολογητικά για την έκδοση του σχετικού συμψηφιστικού Χ.Ε. ορίζονται : α) αναγγελία ή extrait της ΤτΕ, β) εσωτερική εντολή εμφάνισης στα λογιστικά βιβλία του Κράτους της χρέωσης του λογαριασμού 200207 που εκδίδεται από τη  Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου και γ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την τακτοποίηση της πληρωμής.

Δ. Κρατήσεις

Για τις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4412/16 (σχετ. αρθ. 10 ν. 4412/16) οι Κρατήσεις του Ν.4412/2016.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο