Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420912001 – ΚΑΕ 0876

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Μεταφορές, επικοινωνίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0870 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0876
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αποζημίωση φορέων συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα έναντι παρασχεθεισών Υπηρεσιών (άρθρο 55 ν. 4313/2014)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς
  • Ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α’ 261/17-12-2014) Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις, άρθ. 55
  • Αριθμ. Δ11/Γ/4342/4602/16 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 648/10-03-2016) Επιβολή Τέλους παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) καθώς και καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αυτού
  • Αριθ. Δ11/Γ/22081/10061/97 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 484/11-6-1997) Καθορισμός Δικαιούχων Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών Επιβαρύνσεων (Ν. 2338/95)
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ A’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ A’ 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, αρθ. 9

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.

Β. Γενικές Αναφορές

1. Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν οι αμοιβές φορέων συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα βάσει του Κανονισμού 1107 (ΕΚ)/2006. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις  του άρθρου 55 του Ν. 4313/2014 επιβάλλεται τέλος παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ), σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες. Το τέλος ΑμεΑ επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση της συνδρομής σε ΑμεΑ σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία    Πολιτικής Αεροπορίας, έναντι παρασχεθεισών υπηρεσιών. Το σύνολο των μηνιαίων εισπραχθέντων Τελών ΑμεΑ, συνδέεται και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 2534 «Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) (άρθρο 55, Ν. 4313/2014)» του Κρατικού Προϋπολογισμού. Από τον ΚΑΕ 2534 πραγματοποιείται, σε μηνιαία βάση, μεταφορά πιστώσεων και ισόποση εγγραφή εις ύψος πιστώσεων στον ΚΑΕ 0876, από τις οποίες  χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα οι αποζημιώσεις φορέων έναντι παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η ΥΠΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις και καταβάλλονται στους δικαιούχους τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά Τελών ΑμεΑ. Μετά την κάλυψη των προαναφερθεισών υποχρεώσεων και εφόσον υφίστανται πιστώσεις προς διάθεση στον ΚΑΕ 0876, τα εν λόγω ποσά δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη έργων υποδομής (ως μέρος της παροχής συνδρομής) που σχετίζονται με τους σκοπούς του παρόντος τέλους με μεταφορά των ποσών αυτών στους οικείους ΚΑΕ τακτικού προϋπολογισμού ΥΠΑ. Σύμφωνα με την παρ. 7 της ανωτέρω αριθ. 3 απόφασης η διαδικασία αυτή εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 113/2010 (ήδη αρθ. 9 π.δ. 80/16).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για τη δαπάνη καταβολής των αποζημιώσεων στους φορείς παροχής συνδρομής ΑμεΑ, δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών. Από τις διατάξεις της ανωτέρω αριθ. 3 απόφασης προκύπτει ότι απαιτείται η προσκόμιση ως δικαιολογητικών των τιμολογίων- παραστατικών των φορέων παροχής συνδρομής ΑμεΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις για τις πληρωμές τους έναντι παρασχεθεισών υπηρεσιών. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αφορούν την ανάθεση στο δικαιούχο φορέα της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, τα οποία αναφέρονται στα

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο