Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420910001 – ΚΑΕ 0896

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0890 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0896
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Απόρρητες Δαπάνες
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 1. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
 2. Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις. (παρ 2 άρθρο 89, άρθρα 101-103)
 3. Π.Δ. 136/1998 (ΦΕΚ Α’ 107) Περιορισμοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων
 4. Π.Δ. 97/2011 (ΦΕΚ Α’ 232) Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
 5. Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α’ 117) Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (άρθρα 39 και 164)
Β. Γενικές Αναφορές
 1. Την πίστωση του ανωτέρου κωδικού βαρύνουν απόρρητες δαπάνες. Το άρθρο 89 του ν. 4270/2014 αναφέρεται συγκεκριμένα σε απόρρητες – εθνικές δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Η πληρωμή αυτών των δαπανών διενεργείται με έκδοση Χ.Ε.Π.
Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

α) για την έκδοση ΧΕΠ

 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένη στο διαδυκτιακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης (άρθρο 2 παρ. 5 και αρθρο 9 παρ 4. του Π.Δ. 80/2016).
 2. Απόφαση του αρμόδιου διατάκτη περί ορισμού υπολόγου και αιτιολόγησης της δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4270/2014
 3. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 136/1998
 4. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του υπολόγου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ), β) το ύψος του ποσού σε €.

Για την τακτοποίηση των υπολόγων των Χ.Ε.Π.

 1. Περιγραφή των στοιχείων του Χ.Ε.Π.
 2. Απόφαση του αρμόδιου διατάκτη περί ορισμού υπολόγου και αιτιολόγησης της δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4270/2014.
 3. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής του άρθρου 39 του ν. 4566/2007.
 4. Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 164 του ν. 3566/2007.
 5. Πρακτικό της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών του άρθρου 39 του ν. 3566/2007 ή σε περίπτωση αδυναμίας σύστασης επιτροπής, βεβαίωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή Αρχής που προκάλεσε την απόρρητη δαπάνη, για το ύψος του ποσού που διατέθηκε (παρ. 2β άρθρο 89 ν. 4270/2014).
 6. Αποδεικτικό κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. αδιάθετου ποσού, εφόσον υπάρχει.
 7. Αποδεικτικό διαβίβασης δικαιολογητικών και σχετικής έκθεσης στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 4451/2017 (ΦΕΚ 16 Α). (όταν απαιτείται)
 8. Πίνακας ανάλυσης ποσών (καταβληθέν – επιστρεφόμενο).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Με το άρθρο 4 του 4451/2017 (ΦΕΚ 16 Α) προστέθηκε το εδάφιο β της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 3566/2007 σύμφωνα με το οποίο «β. Προκειμένου για δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, τα δικαιολογητικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή Ειδικών Δαπανών ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης με συνοδευτική έκθεση διαβιβάζονται μέσω του Υπουργού Εξωτερικών προς τη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθεί περί της διάθεσης αυτής αυθημερόν, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής. Για τα ανωτέρω έγγραφα και τη διαχείριση αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απορρήτων απαγορευόμενης της αναπαραγωγής, διατήρησης ή δημοσιοποίησης αυτών. Ο σχετικός φάκελος επιστρέφεται εν συνεχεία στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ή ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας βεβαιώνει την ορθή διάθεση του ποσού και τηρείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου περί καταστροφής».
Δ. Κρατήσεις

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 164 του ν. 3566/2007 οι πληρωμές αυτές απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτων καθώς και από το τέλος χαρτόσημου.

Ε. Επισημάνσεις
 • Στο πρακτικό της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών του άρθρου 39 του ν. 3566/2007, θα πρέπει μεταξύ των άλλων στοιχείων να χαρακτηρίζεται η δαπάνη απόρρητη.
 • Όλα τα παραστατικά της έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, καταστρέφεται από τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων ένα χρόνο το αργότερο, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων.
ΣΤ. Εγκύκλιοι, Νομολογία, Παροχές Απόψεων

Εγκύκλιοι

2041799/1069/0026/1998: Κοινοποίηση των Π.Δ. 136,138 & 151/1998

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο