Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420909001 – ΚΑΕ 0881

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0880 Αμοιβές για εκπαίδευση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0881
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112): Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
 • ΚΥΑ Αριθμ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β’ 969): Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
 • Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α’ 1373): Κεφάλαιο Δ’ εκπαίδευση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ Α’ 59): Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) (άρθρο 1)
 • Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26): Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 47)
 • Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Α’ 1983): Εφαρμογή κοινοτικού δικαίου (άρθρα 24,25)
 • Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α’ 112): Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις (άρθρο 14)
 • Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ Α’ 188): Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (άρθρο 1)
 • ΥΑ.2024709/601/0026/1998 (ΦΕΚ Β’ 431): Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
Β. Γενικές Αναφορές
 1. Την πίστωση του ανωτέρου κωδικού βαρύνουν δαπάνες προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης από ιδιωτικό φορέα, εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις.
 2. Ειδικότερα, από την πίστωση του ανωτέρω κωδικού, δύναται να χρηματοδοτούνται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού, διαθέτοντας ποσά που δεν υπερβαίνουν την κατ’ έτος καταβληθείσα εισφορά υπέρ Λ.Α.Ε.Κ. του φορέα στον οποίο ανήκει το προσωπικό.
Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα υλοποιείται κατόπιν της ύπαρξης προϋποθέσεων. Δεν αποκλείεται δηλ. η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου αυτού και σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, τούτο όμως, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από τα αντίστοιχα προγράμματα του ινστιτούτου, είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι τέτοιο πρόγραμμα δεν υφίσταται, είτε λόγω του τυχόν επείγοντος χαρακτήρα της επιμόρφωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά της δαπάνης, ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα, από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), να εντάξει στον προγραμματισμό του, τα συγκεκριμένα προγράμματα εξαιτίας του αντικειμένου και του κατεπείγοντος (Ελ.Συν./Τμ.7/256/2010, ΕΣ/Τμ.4/48/2006, ΕΣ/Τμ.4/176/2006, ΕΣ/Τμ.4/25/2008).
Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

Ε. Εγκύκλιοι, Νομολογία

Εγκύκλιοι

 • 97229/09.12.2016 (ΑΔΑ ΨΩΙΑ4691Ω2-Υ62): Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24 %) Έτους 2017. ΟΑΕΔ
 • 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ): Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • 1111900/8126/2090/Α0014/12-12-1991 ΠΟΛ 1263: Φορολογική αντιμετώπιση από άποψη φόρου προστιθέμενης αξίας και τελών χαρτοσήμου των αμοιβών για παροχή εκπαίδευσης, με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων
 • ΠΟΛ 1120/2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΗ-ΟΥ0) : Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες
 • ΠΟΛ.1028/2014 (ΦΕΚ 245 Β) : Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του
 • ΔΕΑΦ Β’ 1110286/18-7-2016 (ΑΔΑ ΩΛΚΥΗ-Ω7Ε) : Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, σε περίπτωση που η πληρωμή των προμηθευτών πραγματοποιείται, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων)
 • ΔΕΑΦ Β’ 1061927/5-5-2015 (ΑΔΑ ΒΖΦΞΗ-ΞΡΣ) : Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013
 • ΔΕΑΦ Β’ 1056098/23-4-2015 : Παρακράτηση φόρου στη χρηματοδότηση που λαμβάνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ……, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013
 • 2//55469/0026/10-6-2013 : Τέλη χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων

Νομολογία

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο