Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420906001 – ΚΑΕ 0845

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0840 Δημοσιεύσεις ,εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0845
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Α. Διατάξεις νόμων
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112)
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145)
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
  • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
  • Υ.Α. 2020800/27-3-1996 (ΦΕΚ Β’ 230)
  • Υ.Α 2/36191/0026/15-6-2001 (ΦΕΚ Β’ 794)
  • 2/100018/0026/16 ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ εγκύκλιος που αφορά τη κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών
  • Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2024709/601/0026/1998 ΦΕΚ Β’ 431/1998
Β. Γενικές αναφορές

1) Τον ανωτέρω κωδικό βαρύνουν δαπάνες δημοσίων σχέσεων όπως αυτές περιγράφονται στην Υ.Α. 2020800/27-3-1996 ΦΕΚ Β’ 230/1996 των φορέων του Δημοσίου. Η δαπάνη πραγματοποιείται για εξυπηρέτηση της αποστολής του φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 77 του ν.4270/14 ΦΕΚ Α’ 143/2014, της παρ.1.α του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 ΦΕΚ Α’ 240/2016 λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 33 του ν.4270/14 «γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου». το Ν. 4412/2016 την Υ.Α. 2020800/27-3-1996 ΦΕΚ Β’ 230, όπως τροποποιήθηκε με τη Υ.Α 2/59496/0026/17-4-2006 ΦΕΚ Β’ 570, καθώς και την Εγρ ΓΛΚ 2024589/10-4-1996.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν).

2) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. Η απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α, β και 4, άρθρο 2 του π.δ. 80/2016.

3) Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

4) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Υ.Α 2/36191/0026/15-6-2001 ΦΕΚ 794/Β «περί δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών Δημοσίων σχέσεων».

5) Φορολογική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΟΛ. 1274/2013 ΦΕΚ 3398Β /2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065/2014 642Β/2014), εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ 6.

6) Ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Υ.Α.Φ.21/116 10-7-2000 ΦΕΚ 839Β/2000, υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 ΦΕΚ Α’ 85/2014 και Εγκύκλιος. Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ ιΙ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/56489/0026/21-7-2017 ΑΔΑ: Ω2ΠΕΗ-ΔΙΚ.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016

Ε. Επισημάνσεις

ΕΣ ΤΜΗΜΑ IV ΠΡΑΞΗ 117/2007

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο