Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420906001 – ΚΑΕ 0841

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0800 Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0840 Δημοσιεύσεις ,εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0841
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/2015)
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112)
 • Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240)
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145)
 • Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/08 (ΦΕΚ Β’ 1122/2008)
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
 • 2/100018/0026/16 ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ εγκύκλιος που αφορά τη κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών
 • Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2024709/601/0026/1998 ΦΕΚ Β’ 431/1998
Β. Γενικές αναφορές

Τον ανωτέρω κωδικό βαρύνουν δαπάνες που αφορούν τη διαφημιστική προβολή και τις συναφείς δραστηριότητες των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του Π.Δ 261/97 ΦΕΚ 186 Α/1997. Επίσης δαπάνες που ικανοποιούν τις ανάγκες του Δημοσίου για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, διακηρύξεων και υπηρεσιακών δημοσιευμάτων που καθίσταται υποχρεωτικές στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Α) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Α. Διατάξεις νόμων
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/2015)
 • Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112Α./2010)
 • Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/2016)
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/2016)
 • Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 59/1995)
 • ΠΔ 261/1997 (ΦΕΚ Α’ 186/1997)
 • Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α’ 155/2014)
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016)
 • Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α’ 13/2015) αρθρο24
 • Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116/2017) άρθρο 17
 • 2/100018/0026/16 ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ εγκύκλιος που αφορά τη κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών
 • Απόφαση Υπουργού 14 Οικονομικών 2024709/601/0026/1998 ΦΕΚ Β’ 431/1998
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν).

2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ 145 Α/2016.

3. Εφόσον πρόκειται για δαπάνες τουριστικής προβολής απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη από τον ΕΟΤ όπως προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν 4276/2014 ΦΕΚ 155 Α/2014.

4. Εφόσον η δαπάνη λόγω ύψους προϋπολογισμού( παρ 6 και 7 του αρθρου 2 του ΠΔ 261/97 ΦΕΚ 186 Α/1997) ανατίθεται και με τις διατάξεις του Π.Δ 261/97 και απαιτείται επιπλέον:

Α) Πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών και αγαθών εγκεκριμένο από τα αρμόδια όργανα δηλαδή από την Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας συμφωνά με το άρθρο 4 ΠΔ 261/1997 το άρθρο 24 Ν. 4339/2015 ΦΕΚ 13 Α/2015 και την Π.Υ.Σ 50/2015.

Β) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του αναδόχου από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3688/2010 ΦΕΚ 163 Α/2008.

Γ) Τιμοκατάλογος τιμών μονάδων διαφημιστικού χρόνου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ 3 του ΠΔ 261/97 ΦΕΚ 186 Α/1997.

Δ) Αναλυτική κατάσταση πληρωμών του αναδόχου της διαφημιστικής εταιρείας σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 5 του ΠΔ 261/1997 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 7 του άρθρου 10 του Ν.3444/2006 ΦΕΚ Α 461/2006.

5. Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

4. Φορολογική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΟΛ. 1274/2013 ΦΕΚ 3398Β /2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065/2014 642Β/2014), εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ 6.

5).- Ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Υ.Α.Φ.21/116 10-7-2000 ΦΕΚ 839Β/2000, υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 ΦΕΚ 85Α/2014 και Εγκύκλιος. Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ ιΙ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/56489/0026/21-7-2017 ΑΔΑ: Ω2ΠΕΗ-ΔΙΚ.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016.

Ε. Επισημάνσεις

Ε.Σ Πράξη 226 Τμήμα 7η/2014

Β) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Α. Διατάξεις νόμων
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/2014)
 • Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007)
 • Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/2015)
 • Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112)
 • Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240)
 • Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145)
 • Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147)
 • Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116/2017)
 • KYA 2/82452/0020/2008 ΦΕΚ Β’ 2441/2008 καθορισμός της τιμής των καταχωρούμενων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
 • ΚΥΑ 2/36281/0026/2001 ΦΕΚ Β’ 794/2001 καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών υπηρεσιακών δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων
 • 2/100018/0026/16 ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ εγκύκλιος που αφορά τη κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών
 • Απόφαση Υπουργού 14 Οικονομικών 2024709/601/0026/1998 ΦΕΚ Β’ 431/1998
 • Για την ανάθεση δημοσιεύσεων στον περιφερειακό (νομαρχιακό) και τοπικό τύπο έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του Ν 3548/2007 ΦΕΚ Α’  68/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4487/2017 ΦΕΚ 116 Α/2017και θα πρέπει να γίνει έλεγχος ως προς τις προϋποθέσεις που επιβάλλει
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν).

2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 80/2016).

3. Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στη ΚΥΑ 2/36281/0026/2001 ΦΕΚ Β’ 794/2001

4. Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

5. Φορολογική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΟΛ. 1274/2013 ΦΕΚ 3398Β /2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065/2014 642Β/2014), εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ 6.

6. Ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Υ.Α.Φ.21/116 10-7-2000 ΦΕΚ 839Β/2000, υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 ΦΕΚ 85Α/2014 και Εγκύκλιος. Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ ιΙ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/56489/0026/21-7-2017 ΑΔΑ: Ω2ΠΕΗ-ΔΙΚ.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016. 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο