Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420905001 – ΚΑΕ 0843

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0840 Δημοσιεύσεις ,εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0843
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Εκδόσεις, εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
  • Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/2015)
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112)
  • Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240)
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145)
  • Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/08 (ΦΕΚ Β’ 1122/2008)
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
  • 2/100018/0026/16 ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ εγκύκλιος που αφορά τη κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών
  • 2/98971/ΔΠΓΚ ΦΕΚ Β’ 4215/2016 εγκύκλιος εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού-ανακατανομή πιστώσεων. Απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  • Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2024709/601/0026/1998 ΦΕΚ Β’ 431/1998
Β. Γενικές αναφορές

Η δαπάνη πραγματοποιείται για τις ανάγκες των φορέων του Δημοσίου για εκδόσεις- εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 77 του ν.4270/14 ΦΕΚ Α’ 143/2014, της παρ.1.α του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 ΦΕΚ Α’ 240/2016 λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 33 του ν.4270/14 «γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου».

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν).

2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ 80 ΦΕΚ 145Α/2016 (οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών , μισθωμάτων, κοινοχρήστων κ.λπ. αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του οικονομικού έτους).

3. Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

4. Φορολογική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΟΛ. 1274/2013 ΦΕΚ 3398Β /2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065/2014 642Β/2014), εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ 6

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Υ.Α.Φ.21/116 10-7-2000 ΦΕΚ 839Β/2000, υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 ΦΕΚ Α’ 85/2014 και Εγκύκλιος. Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ ιΙ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/56489/0026/21-7-2017 ΑΔΑ: Ω2ΠΕΗ-ΔΙΚ.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο