Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420407001 – ΚΑΕ 0715

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0700
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0710
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0715
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 • Αρ. 68 «Απόσπαση» του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26)
 • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Κεφάλαιο Γ΄ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (ΦΕΚ Β’ 20/2016) Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας»
 • Η με αρίθμ. 2/26533/0022/2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2006)
 • Το με α.π. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 έγγραφο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
Β. Γενικές αναφορές

Αφορά έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού και μετακινούνται στο εξωτερικό, σε ίδια ή άλλη χώρα (περιλαμβάνονται η ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διανυκτέρευσης και τυχόν λοιπά έξοδα μετακίνησης).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης

(σχετική η με αριθμ.  2/73/ΔΕΠ/2016 (ΦΕΚ Β’ 20/2016) Υ.Α.), όπου σύμφωνα με το άρθρο 91, παρ. 2 μια δαπάνη θεωρείται κανονική όταν έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και η απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή.

 1. Αντίγραφο της απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και από τον οικείο προϊστάμενο στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, ο τόπος μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης, η ημερομηνία μετάβασης και επιστροφής, η χιλιομετρική απόσταση, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη των εισιτηρίων του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη μεταφοράς οικοσκευής, η δαπάνη εξόδων εγκατάστασης αναλυτικά και στο σύνολο. Μετά την ανωτέρω συνταχθείσα κατάσταση καταχωρούνται τα οικονομικά στοιχεία αυτής στην τυποποιημένη φόρμα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).
 3. Αντίγραφο της απόφασης μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης.
 4. Βεβαίωση του αρμοδίου Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία μετατίθεται ή τοποθετείται ή αποσπάται ο υπάλληλος, για την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα του θέση.
 5. Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.
 6. Στην περίπτωση χρήσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτουν η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής καθώς και η θέση που δικαιούται να ταξιδέψει ο μετακινούμενος.
 7. Αποδείξεις διοδίων κατά τις μετακινήσεις με Ι.Χ.
 8. Φορτωτική μεταφοράς της οικοσκευής ή άλλα επίσημα παραστατικά στοιχεία (απόδειξη, τιμολόγιο).
 9. Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας θεωρημένο από την κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία, στο οποίο αναγράφεται εάν ενοικιάζεται ή παρέχεται μη επιπλωμένη, μερικώς ή πλήρως επιπλωμένη κατοικία.
 10. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Δ. Κρατήσεις

 

Ε. Επισημάνσεις
 • Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα. ξύσματα, επεγραφές, διαγραφές και γενικά αλλοιώσεις επί των παραστατικών δεν γίνονται αποδεκτά (αρ. 75 παρ. 2 του Ν. 4446/2016).
 • Απαραίτητα τα boarding pass σε έντυπη μορφή για μετακίνηση με αεροπλάνα. Δημιουργείται ελεγκτικό κενό με τα boarding pass που η διαχείρισή τους γίνεται από κινητό τηλέφωνο.
 • Απαραίτητα τα εισιτήρια επιβάτη σε ότι αφορά ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Δεν πρέπει να γίνονται δεκτά τα αποκόμματα του εισιτηρίου που μένουν στο ταξιδιωτικό πρακτορείο ή εκείνα που παίρνει το λογιστήριο του πλοίου κατά τον έλεγχο.
 • Η απόδειξη καταβολής εισιτηρίου από ταξιδιωτικό πρακτορείο οφείλει να μνημονεύει το μοναδικό αριθμό εισιτηρίου.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο