Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420406001 – ΚΑΕ 0723

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0700
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0720
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0723
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Κεφάλαιο Γ’ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 • Η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (ΦΕΚ Β’ 20/2016) Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας»
 • Το με α.π. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 έγγραφο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
Β. Γενικές αναφορές

Περιλαμβάνονται τα έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής εσωτερικού & εξωτερικού, και η δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης κατοικίας του αρ. 13 της υποπαρ. Δ9 του νόμου 4336/2015.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τον προσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών μετακίνησης (αρ. 2, παρ. 3 του Ν. 4336/2015).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

(σχετική η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (ΦΕΚ Β’ 20/2016) Υ.Α.)

Για την καταβολή των προβλεπομένων εξόδων μετάθεσης, τοποθέτησης, απόσπασης στο εξωτερικό:

 1. Αντίγραφο της απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και από τον οικείο προϊστάμενο στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, ο τόπος μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης, η ημερομηνία μετάβασης και επιστροφής, η χιλιομετρική απόσταση, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη των εισιτηρίων του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη μεταφοράς οικοσκευής, η δαπάνη εξόδων εγκατάστασης αναλυτικά και στο σύνολο.
 3. Αντίγραφο της απόφασης μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης.
 4. Βεβαίωση του αρμοδίου Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία μετατίθεται ή τοποθετείται ή αποσπάται ο υπάλληλος, για την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα του θέση.
 5. Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.
 6. Στην περίπτωση χρήσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτουν η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής καθώς και η θέση που δικαιούται να ταξιδέψει ο μετακινούμενος.
 7. Αποδείξεις διοδίων κατά τις μετακινήσεις με Ι.Χ.
 8. Φορτωτική μεταφοράς της οικοσκευής ή άλλα επίσημα παραστατικά στοιχεία (απόδειξη, τιμολόγιο).
 9. Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας θεωρημένο από την κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία, στο οποίο αναγράφεται εάν ενοικιάζεται ή παρέχεται μη επιπλωμένη, μερικώς ή πλήρως επιπλωμένη κατοικία.
 10. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Δ. Κρατήσεις

Αρ. 23 παρ. 4 του Ν. 4336/2015

Ε. Επισημάνσεις
 • Στα αρ. 13 & 14 του Ν. 4336/2015 αναφέρεται ποιοι υπάλληλοι δεν δικαιούνται έξοδα απόσπασης και μετάθεσης. Επίσης σχετικά το αρ. 20 «Έξοδα μετάθεσης-τοποθέτησης-απόσπασης στο εξωτερικό» και το αρ. 21 «Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής» του ιδίου νόμου.
 • Οι Υπηρεσίες, που είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών, εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, μπορούν να ζητούν κατά περίπτωση και κάθε άλλο που κρίνεται απαραίτητο για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών.
 • Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα. Ξέσματα, επεγραφές, διαγραφές και γενικά αλλοιώσεις επί των παραστατικών δεν γίνονται αποδεκτά (αρ. 75 παρ. 2 του Ν. 4446/2016)
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο