Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420405001 – ΚΑΕ 0722

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0700
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0720
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0722
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Κεφάλαιο Γ’ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 • Η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (ΦΕΚ Β’ 20/2016) Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας»
 • Το με α.π. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 έγγραφο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
Β. Γενικές αναφορές

Αφορά έξοδα διανυκτέρευσης μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717 (υπηρετούντων στο εξωτερικό και λοιπών προσώπων)

Ενταλματοποιούνται σε Χρηματικά Εντάλματα μαζί με τις δαπάνες για ημερήσια αποζημίωση (ΚΑΕ 0721) και τα λοιπά έξοδα μετακίνησης (ΚΑΕ 0719).

Τα έξοδα διανυκτέρευσης είναι το αναγνωριζόμενο από το νόμο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος. Καταβάλλονται υπό προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 10 του Ν. 4336/2015.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τον προσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών μετακίνησης (αρ. 2, παρ. 3 του Ν. 4336/2015).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

(σχετική η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (20/Β΄/2016) Υ.Α.).

Για την καταβολή των προβλεπόμενων δαπανών μετακίνησης στους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας εσωτερικού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αντίγραφο της απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον οικείο προϊστάμενο, στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα, ο κλάδος ή η ειδικότητά του, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, η ημερομηνία της μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη των εισιτηρίων, η δαπάνη του κομίστρου ταξί, η δαπάνη μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου, η δαπάνη μίσθωσης μεταφορικού μέσου, η δαπάνη ξενοδοχείου και η δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, αναλυτικά και στο σύνολο.
 3. Αντίγραφο της απόφασης μετακίνησης.
 4. Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται: α. Ο αριθμός των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας που δικαιούται ο υπάλληλος, με αναφορά στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των ημερών εκτός έδρας, β. ο αριθμός των ημερών που έχει μετακινηθεί ο υπάλληλος μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της υπογραφής της εντολής μετακίνησης και γ. το υπόλοιπο των ημερών που δικαιούται.
 5. Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.
 6. Σε περίπτωση μίσθωσης μεταφορικού μέσου η σχετική απόδειξη στην οποία αναγράφεται το ποσό της μίσθωσης.
 7. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης η απόδειξη κομίστρου ταξί ή η σχετική απόδειξη μίσθωσης του επιβατικού αυτοκινήτου στην οποία αναγράφεται το ποσό της μίσθωσης.
 8. Αποδείξεις διοδίων κατά τη μετακίνηση με Ι.Χ. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης προσκομίζουν, από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων, κατάσταση διελεύσεων στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα διέλευσης από το σταθμό διοδίων.
 9. Τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνεται μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών τότε μαζί με την απόδειξη πληρωμής επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το γραφείο ταξιδιών.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις παρουσίας ενώπιον δικαστικής ή ανακριτικής αρχής, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους υπαλλήλους που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας προσκομίζονται επιπροσθέτως και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Η κλήση του δικαστηρίου ή της ανακριτικής αρχής.
 2. Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής ή ανακριτικής αρχής στην οποία αναφέρονται ότι η υπόθεση που παρέστη ο υπάλληλος σχετίζεται με την υπηρεσία, ο αριθμός των ημερών που διήρκεσε η δίκη ή η ανάκριση και ότι δεν του κατεβλήθησαν οδοιπορικά έξοδα ή αποζημίωση που χορηγείται από τα Δικαστήρια.

Μετακινήσεις εξωτερικού

Για την καταβολή των προβλεπομένων δαπανών μετακίνησης στους υπαλλήλους που μετακινούνται από και προς το εξωτερικό τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αντίγραφο της απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και από τον οικείο προϊστάμενο στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα, ο κλάδος ή η ειδικότητά του, ο βαθμός για το στρατιωτικό προσωπικό, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, ο τόπος μετάβασης, η ημερομηνία μετάβασης και επιστροφής, η χιλιομετρική απόσταση, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη των εισιτηρίων, η δαπάνη ξενοδοχείου, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, η δαπάνη της ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού και η δαπάνη του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής αναλυτικά και στο σύνολο.
 3. Αντίγραφο της απόφασης μετακίνησης.
 4. Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.
 5. Στην περίπτωση χρήσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτουν η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής ή αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου, εάν δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση, καθώς και η θέση που δικαιούται να ταξιδέψει ο μετακινούμενος.
 6. Αποδείξεις διοδίων κατά τη μετακίνηση με Ι.Χ.
 7. Τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνεται μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών, τότε μαζί με την πρωτότυπη θεωρημένη απόδειξη πληρωμής ή το πρωτότυπο τιμολόγιο του πρακτορείου ή του γραφείου ταξιδιών, επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το εν λόγω πρακτορείο ή γραφείο ταξιδιών.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι δεν λαμβάνει άλλο ποσό για την αιτία που καταβάλλεται το επίδομα αλλοδαπής.
Δ. Κρατήσεις
Ε. Επισημάνσεις
 • Οι Υπηρεσίες, που είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών, εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, μπορούν να ζητούν κατά περίπτωση και κάθε άλλο που κρίνεται απαραίτητο για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών.
 • Οδηγός χιλιομετρικών αποστάσεων οδικού δικτύου της χώρας, 2006, ΥΠΕΧΩΔΕ, Γεν Γραμ. δημοσίων Έργων.
 • www.apostaseis.gr
 • Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα. Ξεσματα, επεγραφές, διαγραφές και γενικά αλλοιώσεις επί των παρασταστικών δεν γίνονται αποδεκτά (αρ. 75 παρ. 2 του Ν. 4446/2016)
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο