Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420402001 – ΚΑΕ 0717

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0700
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0710
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0717
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Κεφάλαιο Γ΄ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (ΦΕΚ Β’ 120/2016) Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας»
 • Η με αρίθμ.  3148,2094/2017 (ΦΕΚ Β’ 816/2017) απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας»
Β. Γενικές αναφορές

 

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

(σχετική η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (20/Β΄/2016) Υ.Α.), όπου σύμφωνα με το άρθρο 91, παρ. 2 μια δαπάνη θεωρείται κανονική όταν έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και η απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή

 1. Αντίγραφο της απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και από τον οικείο προϊστάμενο στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα, ο κλάδος ή η ειδικότητά του, ο βαθμός για το στρατιωτικό προσωπικό, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, ο τόπος μετάβασης, η ημερομηνία μετάβασης και επιστροφής, η χιλιομετρική απόσταση, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη των εισιτηρίων, η δαπάνη ξενοδοχείου, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, η δαπάνη της ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού και η δαπάνη του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής αναλυτικά και στο σύνολο.
 3. Αντίγραφο της απόφασης μετακίνησης.
 4. Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.
 5. Στην περίπτωση χρήσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτουν η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής ή αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου, εάν δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση, καθώς και η θέση που δικαιούται να ταξιδέψει ο μετακινούμενος.
 6. Αποδείξεις διοδίων κατά τη μετακίνηση με Ι.Χ.
 7. Τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνεται μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών, τότε μαζί με την πρωτότυπη θεωρημένη απόδειξη πληρωμής ή το πρωτότυπο τιμολόγιο του πρακτορείου ή του γραφείου ταξιδιών, επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το εν λόγω πρακτορείο ή γραφείο ταξιδιών.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι δεν λαμβάνει άλλο ποσό για την αιτία που καταβάλλεται το επίδομα αλλοδαπής.

Ειδικά για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς και βουλευτές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι (σχετική η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (ΦΕΚ Β’ 20/2016) Υ.Α.):

 1. Αντίγραφο της απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, που συντάσσεται από τον Διατάκτη, υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του μετακινούμενου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, ο τόπος μετάβασης, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη των εισιτηρίων, η δαπάνη διοδίων, η δαπάνη του κομίστρου ταξί, η δαπάνη μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου, η δαπάνη ξενοδοχείου, η δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης αναλυτικά και στο σύνολο.
 3. Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.
 4. Αποδείξεις διοδίων.
 5. Αποδείξεις κομίστρου ταξί ή μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.
 6. Τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Δ. Κρατήσεις

Βλ. σχετ. αρ. 23, παρ. 4 του Ν. 4336/17

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο