Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420401001 – ΚΑΕ 0716

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0700
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0710
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0716
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Κεφάλαιο Γ΄ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (ΦΕΚ Β’ 120/2016) Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας»
 • Η με αρίθμ. 3148,2094/2017 (ΦΕΚ Β’ 816/2017) απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας»
 • Το με α.π. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 έγγραφο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2).
Β. Γενικές αναφορές

 

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

(σχετική η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (20/Β΄/2016) Υ.Α.), όπου σύμφωνα με το άρθρο 91, παρ. 2 μια δαπάνη θεωρείται κανονική όταν έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και η απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή

 1. Αντίγραφο της απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και τον οικείο προϊστάμενο, στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα, ο κλάδος ή η ειδικότητά του, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, η ημερομηνία της μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη των εισιτηρίων, η δαπάνη του κομίστρου ταξί, η δαπάνη μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου, η δαπάνη μίσθωσης μεταφορικού μέσου, η δαπάνη ξενοδοχείου και η δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, αναλυτικά και στο σύνολο.
 3. Αντίγραφο της απόφασης μετακίνησης.
 4. Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται: α. Ο αριθμός των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας που δικαιούται ο υπάλληλος, με αναφορά στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των ημερών εκτός έδρας, β. ο αριθμός των ημερών που έχει μετακινηθεί ο υπάλληλος μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της υπογραφής της εντολής μετακίνησης και γ. το υπόλοιπο των ημερών που δικαιούται.
 5. Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.
 6. Σε περίπτωση μίσθωσης μεταφορικού μέσου η σχετική απόδειξη στην οποία αναγράφεται το ποσό της μίσθωσης.
 7. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης η απόδειξη κομίστρου ταξί ή η σχετική απόδειξη μίσθωσης του επιβατικού αυτοκινήτου στην οποία αναγράφεται το ποσό της μίσθωσης.
 8. Αποδείξεις διοδίων κατά τη μετακίνηση με Ι.Χ. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης προσκομίζουν, από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων, κατάσταση διελεύσεων στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα διέλευσης από το σταθμό διοδίων.
 9. Τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνεται μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών τότε μαζί με την απόδειξη πληρωμής επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το γραφείο ταξιδιών.

Δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις μετακινήσεων:

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους υπαλλήλους που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας προσκομίζονται επιπροσθέτως και τα κάτωθι:

 1. Η κλήση του δικαστηρίου ή της ανακριτικής αρχής.
 2. Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής ή ανακριτικής αρχής στην οποία αναφέρονται ότι η υπόθεση που παρέστη ο υπάλληλος σχετίζεται με την υπηρεσία, ο αριθμός των ημερών που διήρκεσε η δίκη ή η ανάκριση και ότι δεν του κατεβλήθησαν οδοιπορικά έξοδα ή αποζημίωση που χορηγείται από τα Δικαστήρια.
Δ. Κρατήσεις
Ε. Επισημάνσεις
 • Οδηγός χιλιομετρικών αποστάσεων οδικού δικτύου της χώρας, 2006, ΥΠΕΧΩΔΕ, Γεν Γραμ. δημοσίων Έργων.
 • www.apostaseis.gr
 • Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα. Ξέσματα, επεγραφές, διαγραφές και γενικά αλλοιώσεις επί των παραστατικών δεν γίνονται αποδεκτά (αρ. 75 παρ. 2 του Ν. 4446/2016).
 • Απαραίτητα τα boarding pass σε έντυπη μορφή για μετακίνηση με αεροπλάνα. Δημιουργείται ελεγκτικό κενό με boarding pass που διαχειρίζονται από κινητο τηλέφωνο.
 • Απαραίτητα τα εισιτήρια επιβάτη σε ότι αφορά ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Δεν πρέπει να γίνονται δεκτά τα αποκόμματα του εισιτηρίου που μένουν στο ταξιδιωτικό πρακτορείο ή εκείνα που παίρνει το λογιστήριο του πλοίου κατά τον έλεγχο.
 • Η απόδειξη καταβολής εισιτηρίου από ταξιδιωτικό πρακτορείου οφείλει να μνημονεύει το μοναδικό αριθμό εισιτηρίου.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο