Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420389001 – ΚΑΕ 5142

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 5142
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Δαπάνες σωστικών ανασκαφών και συστημάτων ασφαλείας μουσείων
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
  • Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
  • Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  • Υ.Α. 2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ Β’ 431/7-5-1998)«Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών
  • Οι δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διενέργεια ανασκαφής για την διάσωση μνημείου που αποκαλύ­πτεται κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, δημοσίου ή ι­διωτικού ή εξαιτίας φυσικού φαινομένου ή τυχαίου γεγο­νότος ή παράνομης ανασκαφικής ενέργειας (σωστική α­νασκαφή).
  • Οι δαπάνες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα των μουσείων με την τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 2 παρ. 5 και αρθρο 9 παρ 4. του Π.Δ. 80/2016) που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
  2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου (Επωνυμία-τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το σύνολο της δαπάνης, δ) οι κρατήσεις που επιβάλλονται.
  3. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Κ.Υ.Α. αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 – ΦΕΚ Β’ 3172).
  4. Τα απαιτούμενα δικ/κα συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014
Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

Ε. Επισημάνσεις

Ο κωδικός αριθμός εξόδου έχει χρησιμοποιηθεί και για την πρόσληψη προσωπικού τα παλαιότερα χρόνια. Τώρα χρησιμοποιείται κυρίως για τις δαπάνες συστημάτων ασφαλείας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο