Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420389001 – ΚΑΕ 0869

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0860 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0869
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Υ.Α. υπ.αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ Β’ 431) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
 • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες
Β. Γενικές αναφορές
 1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπεί στην αποκατάσταση / εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του (κινητού) εξοπλισμού του φορέα που δεν κατονομάζεται στους υπόλοιπους ΚΑΕ της ομάδας 860, έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν. 4270/2014. Κατά συνέπεια η νομιμότητα βασίζεται στο άρθρο 77 παρ.2 του Ν.4270/2014 («Κατ’ εξαίρεση, αναγνωρίζονται ως δημόσιες δαπάνες και όσες δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου, αλλά εξυπηρετούν αιτιολογημένα τους σκοπούς των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης»).
 2. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικ/κού, Δ/νση προμηθειών).
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Βλέπε εδώ: «Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/16»

Δ. Κρατήσεις

Βλέπε εδώ: «Κρατήσεις του Ν. 4412/16»

Ε. Επισημάνσεις – Νομολογία

Αναφέρονται έννοιες κρίσιμες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:

 • Κατάτμηση σύμβασης: Σύμφωνα με τοΝ.4412 αρ.6 παρ. 3: «Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.» Πρακτικά το ζήτημα του μεγέθους του οικονομικού αντικειμένου έχει δύο διαστάσεις: ποια είναι η αναθέτουσα αρχή (τι περιλαμβάνει ο Π/Υ της) και ποια είναι η «αντικειμενική εκτίμηση» για το σύνολο των «ιδίου τύπου» αναγκών της.
 • Αναθέτουσα αρχή: Η διαπιστωτική πράξη που προβλέπεται στο αρ.6 παρ.2 εδ.β. του Ν.4412/16 είναι προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί μια επιχειρησιακή μονάδα ως ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
 • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η αξία αυτή προκύπτει από την καταγραφή των αναγκών της αναθέτουσας αρχής και της αξίας των αντίστοιχων υπηρεσιών η οποία προκύπτει από την έρευνα αγοράς – διαβούλευση (και προηγείται της προκήρυξης / πρόσκλησης υποβολής προσφοράς). Σε μεγάλους φορείς με σημαντικό «λοιπό εξοπλισμό» είναι πιθανόν να απαιτείται ετήσια συντήρηση που έχει περιοδικό χαρακτήρα, κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμοσθεί το άρθρο 6 παρ.11 του Ν.4412/16, το οποίο αναφέρεται σε συνολική αξία συμβάσεων «ίδιου τύπου» εντός 12 μηνών.
 • Επειδή στο συγκεκριμένο ΚΑΕ περιλαμβάνονται δαπάνες επισκευής διαφορετικών ειδών εξοπλισμού, επισημαίνουμε ότι ο χαρακτηρισμός «ιδίου τύπου» αποδίδεται βάσει του CPV και όχι βάσει ΚΑΕ. Βλ. www.eaadhsy.gr Ερωτήσεις-Απαντήσεις: «Για τον σχετικό υπολογισμό κρίσιμοι είναι οι Κωδικοί CPV. Το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ενσωματώνει ρύθμιση του ενωσιακού δικαίου, στο πλαίσιο του οποίου έχει καταρτισθεί το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV), ώστε όλα τα κράτη – μέλη να κατηγοριοποιούν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με τον ίδιο τρόπο και εν τέλει να υπολογίζουν την εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων σε ενιαία βάση. Συνεπώς, λοιπές λογιστικές ή άλλες κατηγοριοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο (π.χ. ΚΑΕ) δεν είναι κρίσιμες για την εφαρμογή του άρθρου 6».
 • Το πνεύμα του Ε.Σ. αποτυπώνεται στο ακόλουθο απόσπασμα από την πράξη Τμ.7 (ΚΠΕ) 115/2016: «Προκειμένου δε να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας αγαθών και, κατ’ επέκταση, η δυνατότητα αναθέσεώς της απευθείας, με πρόχειρο ή ανοιχτό διαγωνισμό λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του οικείου φορέα σε αγαθά που, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που ως εκ της φύσεώς τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών.»
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο