Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420303001 – ΚΑΕ 0862

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0860 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0862
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Υ.Α. υπ.αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ Β’ 431) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
 • Κ.Υ.Α. Α1300.4β/55/2011 (ΦΕΚ Β’ 1818) «Διαδικασία εκτέλεσης προμηθειών και επισκευών που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα για την εκπλήρωση της αποστολής του…»
 • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες
Β. Γενικές αναφορές
 1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του πλωτού εξοπλισμού του φορέα, έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν. 4270/2014. Κατά συνέπεια η νομιμότητα βασίζεται στην κατά περίπτωση ειδική διάταξη που προβλέπει την αρμοδιότητα του φορέα για τη συντήρηση ή την επισκευή του πλωτού μέσου.
 2. Σημαντικός για την επιλογή της νόμιμης διαδικασίας ανάθεσης, είναι ο χαρακτηρισμός, με βάση προβλεπόμενη διαδικασία, της ανάγκης αποκατάστασης π.χ. ως «εξαιρετικά επείγουσας» ή «απρόβλεπτης». Ο ανωτέρω χαρακτηρισμός έχει σημασία και για την τεκμηρίωση της υπηρεσίας – ειδικού φορέα που έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση του πλωτού μέσου.
 3. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα, ύστερα από προγραμματισμό εφόσον είναι εφικτό, με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικ/κού, Δ/νση προμηθειών).
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Βλέπε εδώ: «Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/16»

Δ. Κρατήσεις

Βλέπε εδώ: «Κρατήσεις του Ν. 4412/16»

Ε. Επισημάνσεις – Νομολογία

Αναφέρονται έννοιες κρίσιμες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:

 • Κατάτμηση σύμβασης: Σύμφωνα με το Ν.4412 αρ.6 παρ. 3: «Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους». Πρακτικά το ζήτημα του μεγέθους του οικονομικού αντικειμένου έχει δύο διαστάσεις: ποια είναι η αναθέτουσα αρχή (τι περιλαμβάνει ο Π/Υ της) και ποια είναι η «αντικειμενική εκτίμηση» για το σύνολο των «ιδίου τύπου» αναγκών της.
 • Αναθέτουσα αρχή: Η διαπιστωτική πράξη που προβλέπεται στο αρ.6 παρ.2 εδ.β. του Ν.4412/16 είναι προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί μια επιχειρησιακή μονάδα ως ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
 • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η αξία αυτή προκύπτει από την καταγραφή των αναγκών της αναθέτουσας αρχής και της αξίας των αντίστοιχων υπηρεσιών η οποία προκύπτει από την έρευνα αγοράς – διαβούλευση (και προηγείται της προκήρυξης / πρόσκλησης υποβολής προσφοράς). Σε φορείς με πλήθος πλωτών μέσων, απαιτείται ετήσια συντήρηση που έχει περιοδικό χαρακτήρα, κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμοσθεί το άρθρο 6 παρ.11 του Ν.4412/16, το οποίο αναφέρεται σε συνολική αξία συμβάσεων «ίδιου τύπου» εντός 12 μηνών. Στην περίπτωση της επισκευής όπου για την επίτευξη της απαιτείται και αγορά ανταλλακτικών, είναι σημαντικό να γίνεται εκτίμηση δαπάνης για το ενιαίο σύνολο.
 • «Εξαιρετικά επείγουσα» εργασία/ υπηρεσία: χαρακτηρισμός που αποδίδεται με καθορισμένη από διατάξεις διαδικασία, όπως το άρθρο 6 της ΚΥΑ Α1300.4β/55/2011.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο