Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420302001 – ΚΑΕ 0861

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0860 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0861
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Υ.Α. υπ. αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ Β’ 431) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
 • Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ Α’ 117) Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των εν γένει ΝΠΔΔ
 • Υ.Α. 3373/390/1975 (ΦΕΚ Β’ 349) Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.4993/745/1975 (ΦΕΚ Β’ 489)
 • Υ.Α. 3936/16697/1997 (ΦΕΚ Β’ 612) Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών – διαδικασία ανάθεσης, επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠΕΣΔΔΑ
 • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες
Β. Γενικές αναφορές

1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. (Με απόφαση του Προέδρου του Υπ. Συμβουλίου ορίζονται οι υπηρεσίες που δύνανται να χρησιμοποιούν κρατικά οχήματα (αρ. 1 Ν.Δ.2396/1953)).

2. Με την 3373/390/20.3.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2396/1953), καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία επισκευής και συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών για τα αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Η απόφαση αυτή θεωρεί δεδομένη την ύπαρξη Γραφείου Κίνησης και εισάγει το προβλεπόμενο από το αρ.11 του Ν.2396/53 ειδικό όργανο: την Επιτροπή που πραγματοποιεί τις προμήθειες ανταλλακτικών και τις αναθέσεις εργασιών συντήρησης & επισκευής σε ιδιωτικά συνεργεία. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του καθ’ ύλην Υπουργού (ή οργάνου που εκπροσωπεί το ΝΠΔΔ) και αποτελείται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας με ένα τεχνικό (εφόσον υπηρετεί) τουλάχιστον. Ειδικά για τις περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων η απόφαση προέβλεπε την συγκρότηση με απόφαση του Νομάρχη. Πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις οι περιφερειακές διευθύνσεις των υπουργείων ορίζουν τις Επιτροπές σε κάθε νομό ευθύνης τους. Οι εργασίες και προμήθειες διενεργούνται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών. Κατά συνέπεια, εφόσον το ύψος των ετήσιων δαπανών συντήρησης και επισκευής υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία από τον διατάκτη για την κατ’ εξαίρεση επιλογή της απευθείας ανάθεσης. Μετά την ισχύ του Ν. 4412/2016, τίθεται αμφιβολία (Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τμ. Πολιτικής & Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων 31410/20.9.17) για τη δυνατότητα λειτουργίας της Επιτροπής συντήρησης και επισκευής ως αποφασιστικό όργανο. Από πρόσφατες πράξεις του Ε.Σ. δεν προκύπτει σαφώς κατάργηση της Υ.Α. 3373/390.

3. Περίληψη διαδικασίας:

Η εισαγωγή στο συνεργείο για επισκευή και συντήρηση γίνεται κατόπιν έκδοσης από το Γραφείο Κίνησης του εκάστοτε Υπουργείου ή Ο.Τ.Α. «δελτίου ή εντολής επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος». Στην ως άνω εντολή αναγράφονται, περιληπτικά, στοιχεία αναφερόμενα στο είδος της συντήρησης ή επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά.

Το συνεργείο με την είσοδο του οχήματος σε αυτό, υποχρεούται να προβεί στην τεχνική επιθεώρηση αυτού, στον εντοπισμό των βλαβών και στον προσδιορισμό των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών και ανταλλακτικών. Σχετικώς, εκδίδεται από το κρατικό /δημοτικό συνεργείο «δελτίο τεχνικής επιθεωρήσεως και επισκευής αυτοκινήτου», στο οποίο καταχωρούνται τα ανωτέρω στοιχεία. Επί του δελτίου το οποίο αποτελεί ουσιώδες δικ/κο της δαπάνης βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση των εργασιών και η τοποθέτηση των ανταλλακτικών με υπογραφές των: (α) Προϊσταμένου του Συνεργείου (β) Υπευθύνου Τεχνίτου (γ) Υπευθύνου οδηγού του οχήματος.

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην προμήθεια των αναγκαίων για την επισκευή ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και ελαστικών κατόπιν αιτήσεως του κρατικού / δημοτικού συνεργείου. Σε περίπτωση κατά την οποία το συνεργείο, λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων, αδυνατεί στο σύνολο ή εν μέρει να προβεί στην επισκευή του οχήματος, οφείλει να εκδώσει αιτιολογημένη βεβαίωση, βάσει της οποίας η επισκευή του οχήματος θα ανατεθεί σε ιδιωτικό συνεργείο με μέριμνα της ως άνω Επιτροπής.

Σε περίπτωση, που ο φορέας δεν διαθέτει δικό του συνεργείο, η εισαγωγή του αυτοκινήτου στο ιδιωτικό συνεργείο για επισκευή και συντήρηση θα γίνεται κατόπιν έκδοσης από το Γραφείο Κίνησης του φορέα «δελτίου ή εντολής επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος», το οποίο παραδίδεται στην Επιτροπή, η οποία και επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών.

4. Η ανωτέρω Επιτροπή συνιστά το μόνο κατά νόμο αρμόδιο όργανο με αποφασιστική αρμοδιότητα για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών και την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής οχημάτων που έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και μάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης, καθόσον αρμόδιο κατά τα λοιπά όργανο, για τη διενέργεια διαγωνισμών στους Δήμους είναι η οικεία Οικονομική Επιτροπή (βλ. πράξεις Ελ. Συν. Τμ.7(ΚΠΕ): 96/2012244/2013180/2014).

5. Η παραλαβή των εργασιών γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με το αρ.221 του Ν.4412/16 και επειδή απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα, ακόμη και με τη διάθεση υπαλλήλων από άλλη αναθέτουσα αρχή. Σύμφωνα με την Υ.Α.3936/16697/1997 όλα τα μέλη της ειδικής επιτροπής παραλαβής για τα οχήματα του ΥΠΕΣΔΔΑ διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Βλέπε «Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/16»

Επιπλέον δικαιολογητικά όπως προκύπτουν από την Υ.Α. 3373/390/1975 :

 1. Δελτίο ή εντολή επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος. Εκδίδεται από το γραφείο κίνησης. Όταν δεν υπάρχει γραφείο κίνησης, όπως συμβαίνει σε πολλές περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων, το Δελτίο υπογράφει ο διατάκτης (εν γένει το όργανο που έχει την ευθύνη διαχείρισης των οχημάτων).
 2. Δελτίο τεχνικής επιθεώρησης και επισκευής οχήματος. Εκδίδεται από το δημόσιο συνεργείο.
 3. Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής συντήρησης και επισκευής
 4. Ανάθεση σε εξωτερικό ιδιωτικό συνεργείο εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων από την επιτροπή της Υ.Α. 3373/390/1975.
Δ. Κρατήσεις

Βλέπε εδώ: «Κρατήσεις του Ν. 4412/16»

Ε. Επισημάνσεις, νομολογία

1. Αναφέρονται έννοιες κρίσιμες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:

 • Κατάτμηση σύμβασης: Σύμφωνα με το Ν.4412/16 αρ.6 παρ. 3: «Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.» Πρακτικά το ζήτημα του μεγέθους του οικονομικού αντικειμένου έχει δύο διαστάσεις: ποια είναι η αναθέτουσα αρχή (τι περιλαμβάνει ο Π/Υ της) και ποια είναι η «αντικειμενική εκτίμηση» για το σύνολο των «ιδίου τύπου» αναγκών της. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της επισκευής οχημάτων όπου υπάρχει εργασία και αγορά ανταλλακτικών, είναι σημαντικό ν’ αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο.
 • Αναθέτουσα αρχή: Η διαπιστωτική πράξη που προβλέπεται στο αρ.6 παρ.2 εδ.β. του Ν.4412/16 είναι προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί μια επιχειρησιακή μονάδα ως ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
 • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η αξία αυτή προκύπτει από την καταγραφή των αναγκών (ποσοτήτων) της αναθέτουσας αρχής και της αξίας των αντίστοιχων υπηρεσιών η οποία προκύπτει από την έρευνα αγοράς – διαβούλευση (και προηγείται της προκήρυξης/ πρόσκλησης υποβολής προσφοράς). Η ετήσια συντήρηση του οχήματος έχει περιοδικό χαρακτήρα, κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμοσθεί το άρθρο 6 παρ.11 του Ν.4412/16, το οποίο αναφέρεται σε συνολική αξία συμβάσεων «ίδιου τύπου». Η αξία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εργασία και ανταλλακτικά. Το Ελ.Συν./Τμ.7(ΚΠΕ) με την πράξη 165/2016 έκρινε ότι ο δήμος μπορούσε να έχει προγραμματίσει διαγωνισμό για την συντήρηση αλλά και την επισκευή βλαβών όλων των κατηγοριών οχημάτων του και προσδιόρισε ότι προέχων χαρακτήρας στις μικτές συμβάσεις προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων διαφόρων κατηγοριών και παροχής υπηρεσιών, είναι, βάσει της οικονομικής τους αξίας, αυτός της σύμβασης προμήθειας. Είναι δυνατό ο φορέας να εφαρμόσει το αρ.6 παρ. 11 περ. α για την εκτίμηση της ετήσιας δαπάνης λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία παρελθόντων ετών για δαπάνες ανταλλακτικών και εργασιών που προήλθαν τόσο από τακτική συντήρηση όσο και από βλάβες.

2. Νομολογία

Σύμφωνα με τις πράξεις του Ελ. Συν. ΖΚλ/129/2014 και Τμ.7 (ΚΠΕ)/119/2016 για την προληπτική (δηλαδή προγραμματισμένη) συντήρηση & επισκευή αρμόδια για την επιλογή αναδόχου είναι η Οικ. Επιτροπή (εν γένει ο Διατάκτης) και εφόσον υπάρχει η υποχρέωση τήρησης διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν εμπλέκεται η Επιτροπή συντήρησης & επισκευής της Υ.Α. 3373/390/1975. Η τελευταία είναι αρμόδια για ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο μόνο για οχήματα που έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωμένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία της Υ.Α.

Υπάρχουν όμως πράξεις του Ελ. Συν. από τις οποίες προκύπτει ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για τις απευθείας αναθέσεις και μάλιστα ανεξαρτήτως ποσού είναι η Επιτροπή συντήρησης & επισκευής [βλ. πράξεις Ελ.Συν.Τμ.7(ΚΠΕ): 96/2012183/2013244/2013 αλλά και 180/2014 (προμήθεια)] ακόμη και σε περιπτώσεις που είχε προηγηθεί άγονος διαγωνισμός, που διενεργήθηκε από τα συνήθη όργανα του φορέα (Οικ. Επιτροπή για τους ΟΤΑ).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο