Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420301001 – ΚΑΕ 0851

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0850 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0851
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Υ.Α. υπ.αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ Β’ 431/07.05.1998) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
 • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες
Β. Γενικές αναφορές
 1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπεί στην αποκατάσταση / εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μονίμων εγκαταστάσεων και των κτιρίων που έχει στην ευθύνη του ο φορέας (π.χ. η καλή λειτουργία κάθε εγκατάστασης στο χώρο λιμένα είναι ευθύνη του Λιμενικού ταμείου, του ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου είναι ευθύνη των ΟΤΑ β βαθμού κλπ.), έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν. 4270/2014. Κατά συνέπεια η νομιμότητα βασίζεται στην κατά περίπτωση ειδική διάταξη που προβλέπει την αρμοδιότητα του φορέα επί της καλής λειτουργίας μιας μόνιμης εγκατάστασης αλλά και στο άρθρο 77 παρ.2 του Ν.4270/2014 («Κατ’ εξαίρεση, αναγνωρίζονται ως δημόσιες δαπάνες και όσες δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου, αλλά εξυπηρετούν αιτιολογημένα τους σκοπούς των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης»).
 2. Σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρ. 2 παρ.1 περ. 6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α’ και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β. Κατά συνέπεια για την εκτέλεση μιας μεγάλης ομάδας εργασιών (σχεδόν ολόκληρη η ομάδα 45 Κατασκευές του CPV) συνάπτεται σύμβαση έργου. Στη συνέχεια της ίδιας παραγράφου, σημεία 6.β και γ, εισάγεται η έννοια του έργου. Σύμφωνα με την περ. 7 αποτελούν έργο, εργασίες μηχανικού ή οικοδομικές που απαιτούν μελέτη και επαρκούν για την εκπλήρωση μας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας.
 3. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικ/κού, Δ/νση προμηθειών ή Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατά περίπτωση).
 4. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης επισκευής είναι σημαντικό ο φορέας να τεκμηριώσει στο φάκελο της σύμβασης (και συγκεκριμένα στο έγγραφο τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας της σύμβασης) τη φύση αυτών, και να τις χαρακτηρίσει με το σωστό CPV. Στην συνέχεια αν αποτελούν Δημόσιο Έργο (Δ.Ε.) σύμφωνα με το αρ.2 παρ. 1 περ. 6 και 7 του Ν.4412/16, να τηρήσει τη διαδικασία του Δ.Ε., άλλως να υποστηρίξει με συνέπεια σε όλες τις διοικητικές πράξεις την προκήρυξη και εκτέλεση εργασιών.
 5. Υπάρχει περιορισμός ως προς τις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μισθωμένα ακίνητα και στις εγκαταστάσεις αυτών. (βλ. κατωτέρω νομολογία)
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Βλέπε εδώ «Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/16»

Δ. Κρατήσεις

Βλέπε εδώ: «Κρατήσεις του Ν. 4412/16»

Επιπλέον των κρατήσεων για δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών, στην περίπτωση Δημόσιας Σύμβασης Έργου:

 1. Πόρος Υπέρ ΤΕΕ: 0,6%. «Κατά την πληρωμή λογαριασμών δημοσίων έργων θα πρέπει να προσκομίζεται αποδεικτικό κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον ανωτέρω πόρο στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ προς το σκοπό αυτό [(Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ.: 080-0005870-09, ΙΒΑΝ: GR5701100800000008000587009)»- ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ466/2017 Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6ο/οο.(ΑΔΑ:6Ω90465ΧΘΞ-ΕΔ9)]
 2. Υπέρ τέως Ειδικού Ταμείου Ανεγέρσεως Κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Κ.Δ.Ε.: 2% ( άρθρο 32 AN 2066/1939 – ΦΕΚ: 476/Α/1939 )
 3. Υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε): 1% (άρθρο 4 παρ.2 Ν.Δ.75/1946, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.1384/83 και άρθρο 26 παρ . 3 Ν. 1418/84)

Κατά την είσπραξη των ανωτέρω κρατήσεων επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 παρ.1 Ν. 187/1943)

 1. Παρακράτηση φόρου στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης έργου: 3% επί του καθαρού ποσού κάθε λογαριασμού εργασιών (αρ.64 Ν. 4172/2013/ΦΕΚ 167 Α’ Φορολογία εισοδήματος, …..και άλλες διατάξεις)
Ε. Επισημάνσεις – Νομολογία

1. Αναφέρονται έννοιες κρίσιμες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:

 • Κατάτμηση σύμβασης: Σύμφωνα με το Ν.4412/16 αρ.6 παρ. 3: «Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.» Πρακτικά το ζήτημα του μεγέθους του οικονομικού αντικειμένου έχει δύο διαστάσεις: ποια είναι η αναθέτουσα αρχή (τι περιλαμβάνει ο Π/Υ της) και ποια είναι η «αντικειμενική εκτίμηση» για το σύνολο των «ιδίου τύπου» αναγκών της.
 • Αναθέτουσα αρχή: Η διαπιστωτική πράξη που προβλέπεται στο αρ.6 παρ.2 εδ.β. του Ν.4412/16 είναι προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί μια επιχειρησιακή μονάδα ως ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
 • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η αξία αυτή προκύπτει από την καταγραφή των αναγκών της αναθέτουσας αρχής και της αξίας των αντίστοιχων εργασιών η οποία στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών προκύπτει από την έρευνα αγοράς – διαβούλευση που προηγείται της προκήρυξης / πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. Η συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων, σε αντίθεση με τις επισκευές, έχει συχνά περιοδικό χαρακτήρα, κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμοσθεί το άρθρο 6 παρ.11 του Ν.4412/16, το οποίο αναφέρεται σε συνολική αξία συμβάσεων «ίδιου τύπου» εντός οικονομικού έτους (12 μηνών).

2. Μεγάλος αριθμός επιχειρησιακών μονάδων («ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων») που έχουν ή θα ορισθούν ως Αναθέτουσες αρχές, δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία (κατά συνέπεια έχουν σοβαρή δυσκολία να τηρήσουν διαδικασίες Δημοσίου Έργου). Στα έγγραφα που τηρούνται στο φάκελο της σύμβασης και συγκεκριμένα στο έγγραφο τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας της σύμβασης πρέπει να διατυπώνονται επιχειρήματα σχετικά με το γιατί επελέγη η διαδικασία της υπηρεσίας, με αναφορά κατ αρχήν στο CPV σε συνδυασμό με την Νομολογία του Ελ. Συν. Επί του παρόντος δεν υπάρχει μεγάλη νομολογία του Ελ. Συν. μετά την ισχύ του Ν.4412/16 ως προς τον ορθό χαρακτηρισμό εργασιών ως Δημόσιο Έργο. Σε πράξεις που εκδόθηκαν εντός 2017 για αναθέσεις που έγιναν υπό το καθεστώς του Ν.4412/16 και αφορούν εργασίες επί κτιρίων, ορισμένες των οποίων περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα A Παράρτημα II και στο Προσάρτημα Β Παράρτημα Ι, το Ελ. Συν. αναζητά την εφαρμογή μελέτης και τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων ως προϋπόθεση και συνεχίζει να παραπέμπει σε παλαιότερη νομολογία για το χαρακτηρισμό Δημοσίου Έργου.

[βλ. Ελ. Συν. ΤμVII KΠΕ 197 και 214/2017: Πρόκειται για απευθείας αναθέσεις λόγω ποσού, περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές εργασίες που χαρακτηρίζονται συνήθεις καθώς δεν απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και ειδική τεχνική μελέτη, μεταξύ αυτών και κάποιες «οικοδομικές» (ανήκουν στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β) που χαρακτηρίζονται «ήσσονος» αξίας σε σχέση με τις υπόλοιπες.]

Πριν την ισχύ του Ν.4412/16 το Ελ. Συν. είχε εκδώσει πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζουν ως υπηρεσίες αρκετές από τις συνήθεις δαπάνες συντηρήσεως/ επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων (και όχι του ίδιου του κτιρίου), οι οποίες περιλαμβάνονται κυρίως στην ομάδα CPV 50700000 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου»

Επισημαίνουμε ότι συνήθεις εργασίες συντήρησης όπως ο χρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων, ή οι απλές εργασίες υδραυλικού, περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα A Παράρτημα II και στο Προσάρτημα Β Παράρτημα Ι. Βάσει της διατύπωσης (βλ. ανωτέρω ενότητα 2) του αρ.2 περ.6.α. (σε αντιδιαστολή με τις περ. 6.β και γ), οι εργασίες αυτές εκτελούνται με δημόσια σύμβαση έργου ανεξάρτητα της ύπαρξης μελέτης ή του βαθμού εξειδίκευσης αυτών. Κατά συνέπεια ο χρήστης του παρόντος πρέπει να ανατρέξει στην επίκαιρη, κατά το χρόνο διαμόρφωσης κρίσεως, νομολογία επί του θέματος.

Η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίου Έργου δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για το φορέα σε σχέση με τις συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών:

 • Την ύπαρξη επαρκώς στελεχωμένης τεχνικής υπηρεσίας για την σύναψη, επίβλεψη και εποπτεία της δημόσιας σύμβασης έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4412/16, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, ο φορέας πρέπει να συνάψει προγραμματική σύμβαση με εποπτεύοντα φορέα ή Περιφέρεια ή άλλο φορέα που διαθέτει τεχνική υπηρεσία με επάρκεια. Ο τελευταίος θα πραγματοποιήσει όλη τη διαδικασία σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης της Δημόσιας Σύμβασης Έργου.
 •  Τη σύνταξη των τευχών της δημοπράτησης. Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 πρέπει να προστεθούν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 (σημείο κδ) και 7.
 • Την τήρηση των κατά περίπτωση ειδικών διατάξεων περί αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων έργων (κάτω των ορίων του άρθρου 5 περ. α):
  • του αρ.117 «συνοπτικός διαγωνισμός»
  • των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 «απευθείας ανάθεση», που προϋποθέτουν τη λειτουργία και χρήση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων
  • των άρθρων 124-126 σχετικά με τις οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων
 • Την τήρηση των διατάξεων εκτέλεσης Δημοσίων Έργων (άρθρα 134 έως 181).

Ο χαρακτηρισμός των προς εκτέλεση εργασιών ως Δημοσίου Έργου είναι κρίσιμης σημασίας και η σχετική τεκμηρίωση πρέπει να αποτυπωθεί με πληρότητα σε έγγραφα της υπηρεσίας. Αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από το Ελ. Συν. ιδίως σε περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα κατώτατα όρια των περ. β και γ (προμήθειες, υπηρεσίες) του άρθρου 5 αλλά όχι της περ. α (έργα) και κατά συνέπεια ο χαρακτηρισμός ως Δημοσίου Έργου οδηγεί σε εφαρμογή των ειδικών («ελαφρύτερων») διατάξεων κάτω των ορίων.

3. Για τα μισθωμένα κτίρια εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις των άρθρων 575 και 592 του Αστικού Κώδικα, κατά την έννοια των οποίων με την αποκατάσταση των φθορών ή μεταβολών του μισθίου, που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση του, βαρύνεται ο εκμισθωτής (βλ. Ελ. Συν. ΤμIV 67/2007). Κατά συνέπεια για τη νομιμότητα δαπάνης συντήρησης επισκευής σε μισθωμένο κτίριο πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η ανάγκη δεν δημιουργήθηκε από τη συνήθη χρήση του μισθίου, αλλά από έκτακτο γεγονός, ώστε να επιτευχθεί π.χ. μεγαλύτερη λειτουργικότητα αυτού (Ελ. Συν. ΤμIV 103/1997).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο