Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420204001 – ΚΑΕ 0839

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0800 Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0830 Ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0839
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Δαπάνες καθαριότητας
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112)
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145)
  • Ν.2314/1953 (ΦΕΚ Α’ 59/1953) «Περί τροποποίησης των περί καθαρισμού των δημοσίων καταστημάτων διατάξεων»
  • Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α’ 125/1992) άρθρο 37
  • Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115/2010) άρθρο 68 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) 
  • Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2024709/601/0026/1998 ΦΕΚ Β’ 431/1998
Β. Γενικές αναφορές

Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Δημοσίων χώρων και κτιρίων ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που ορίζεται με τις διατάξεις του ν. 4412/16 ΦΕΚ 147 Α/2016, λαμβανομένου υπόψη και των λοιπών διατάξεων που ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο