Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420203001 – ΚΑΕ 0831

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0830 Ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια ,καθαριότητα κ.λπ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0831
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν.3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112
  • Π.Δ. 80/16 ΦΕΚ Α’ 145
  • Ν.4412/2016  ΦΕΚ Α’ 147/2016 (άρθρο 7 και 230).
Β. Γενικές αναφορές

Τον ανωτέρω κωδικό βαρύνουν γενικά οι δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης δημοσίων κτιρίων και χώρων. Η δαπάνη πραγματοποιείται για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης του φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 77 του   Ν.4270,ΦΕΚ 143 Α /2014 της παρ.1.α του άρθρου 75 του Ν. 4446 ΦΕΚ 240 Α/2016 λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 33 του ν.4270 ΦΕΚ 143 Α/2014 «γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου». Οι συμβάσεις των αναθετουσών αρχών με τις εταιρείες ύδρευσης για παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης, για όσο χρονικό διάστημα αυτές παραμένουν οι αποκλειστικοί διανομείς ύδατος, ως συναπτόμενες χωρίς της συμβατικής αυτονομίας του αναδόχου και έχουσες, ως προς τους όρους σύναψης της σύμβασης, τον χαρακτήρα συμβάσεων προσχώρησης, εκφεύγουν του κατά το άρθρο 35 του Ν. 4129 ΦΕΚ 52Α/2013  προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι φορείς για την κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών τους είναι υποχρεωμένοι να συμβληθούν με τον αποκλειστικό διαθέτη ( Ελεγκτικό Συνέδριο Αποφ.Μείζονος  2038/2014)

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν)

2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/16 ΦΕΚ 145/Α.(οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιακών , μισθωμάτων, κοινοχρήστων κ.λ.π αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του οικονομικού έτους).

3. Λογαριασμοί κατανάλωσης νερού παρ.2 και 4 άρθρο 8 ν.4308 ΦΕΚ 251 Α/2014, ΠΟΛ1003/2014 ΑΔΑ :7ΝΑΩΗ-96Σ.

4. Φορολογική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χρηματικού Εντάλματος)

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας στις εξής περιπτώσεις:
α. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. (άρθρο 1. παρ.1 ΠΟΛ. 1274 ΦΕΚ 3398Β/2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065 ΦΕΚ 642Β/2014), εγκύκλιος  .Εγρ ΓΛΚ  2/45136/0026/1-6-2017ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.).

Υ.Α.Φ.21/116 10-7-2000 ΦΕΚ 839Β/2000, υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν.4254 ΦΕΚ 85 Α/2014 και Εγκύκλιος. Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ ιΙ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Εγκύκλιος , Εγρ ΓΛΚ 2/56489/0026/21-7-2017 ΑΔΑ: Ω2ΠΕΗ-ΔΙΚ.

Δ. Κρατήσεις

Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος οι φορείς της γενικής κυβέρνησης όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια μεταφορικών μέσων γενικά , σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 64 της ΠΟΛ 1120/2014  ΑΔΑ:ΒΙ0ΩΗ-ΟΥ0.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο