Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420202001 – ΚΑΕ 0833

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0800 Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0830 Ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0833
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Έξοδα φυσικού αερίου 
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112)
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145)
  • Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7
  • Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/17-6-2008 ΦΕΚ 1122 Β/2008 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα»
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) (άρθρο 7 και 228)
Β. Γενικές αναφορές

Τον ανωτέρω κωδικό βαρύνει η δαπάνη χρήσης φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια. Η δαπάνη πραγματοποιείται για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του φορέα με τη χρήση φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 1της αριθμ. Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/17-6-2008 ΦΕΚ Β’ 1122/2008 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερου δημόσιο τομέα», με βάση το άρθρο 1 (Σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου) για τα κτίρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), όπου υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου, υποβάλλεται μέχρι την 31.12.2008 αίτηση παροχής φυσικού αερίου στις κατά τόπους Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για κάθε μελλοντική επέκταση του υφιστάμενου δικτύου φυσικού αερίου. Oι συμβάσεις των αναθετουσών αρχών με τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. για την παροχή φυσικού αερίου, για όσο χρονικό διάστημα η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. παραμένει ο αποκλειστικός διανομέας του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ως συναπτόμενες χωρίς τη συμβατική αυτονομία της επιλογής του αναδόχου και έχουσες, ως προς τους όρους σύναψης της σύμβασης, τον χαρακτήρα συμβάσεων προσχώρησης, εκφεύγουν του κατά το άρθρο 35 του ν. 4129 ΦΕΚ 52 Α/2013 προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ Αποφ.Μείζονος 2038/2014).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν)

2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/16 ΦΕΚ 145/Α.(οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιακών , μισθωμάτων, κοινοχρήστων κ.λπ. αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του οικονομικού έτους).

3. Λογαριασμοί κατανάλωσης φυσικού αερίου παρ.2 και 4 άρθρο 8 ν.4308 ΦΕΚ Α’ 251/2014, ΠΟΛ1003/2014 ΑΔΑ :7ΝΑΩΗ-96Σ.

4. Φορολογική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χρηματικού Εντάλματος).

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας στις εξής περιπτώσεις:
α. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. (άρθρο 1. παρ.1 ΠΟΛ. 1274 ΦΕΚ 3398Β/2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065 ΦΕΚ 642Β/2014), εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.).

Υ.Α.Φ.21/116 10-7-2000 ΦΕΚ 839Β/2000, υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν.4254 ΦΕΚ 85 Α/2014 και Εγκύκλιος. Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ ιΙ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/56489/0026/21-7-2017 ΑΔΑ: Ω2ΠΕΗ-ΔΙΚ.

Δ. Κρατήσεις

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος οι φορείς της γενικής κυβέρνησης όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια μεταφορικών μέσων γενικά , σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 64 της ΠΟΛ 1120/2014 ΑΔΑ:ΒΙ0ΩΗ-ΟΥ0.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο