Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420201001 – ΚΑΕ 0832

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0830 Ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0832
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος
Α. Διατάξεις νόμων
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112)
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145)
  • Ν.Δ.3523/1956 ΦΕΚ 174/Α/1956 – Περί Οργανώσεως της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Ν.4075/2012 (παρ.8 άρθρο 58) (ΦΕΚ Α’ 89/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.4455/2017 ΦΕΚ 22 A/2017
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) (άρθρο 7 και 229)
Β. Γενικές αναφορές

Τον ανωτέρω κωδικό βαρύνουν γενικά οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δημοσίων κτιρίων. Η δαπάνη πραγματοποιείται για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροφωτισμού του φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3523/1956 ΦΕΚ Α’ 174/1956 «Περί οργανώσεως της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», του άρθρου 16 του ν. 4455 ΦΕΚ Α’ 22/2017 με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075 ΦΕΚ Α’ 89/2012 σύμφωνα με το οποίο αποκτούν δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος προς το Δημόσιο και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αποσαφηνίζεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, είτε πρόκειται για ληξιπρόθεσμες οφειλές, είτε τρέχουσες, παρέχεται το δικαίωμα στο δημόσιο να προαγοράζει για ένα έτος το ηλεκτρικό ρεύμα. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται με τις διατάξεις του ν. 4412 ΦΕΚ Α’ 147/2016 (Ε.Σ. Κλιμάκιο ΣΤ ΠΡΑΞΗ 65/2017)

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν).

2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80 ΦΕΚ Α’ 145/2016 (οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών , μισθωμάτων, κοινοχρήστων κ.λπ. αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του οικονομικού έτους).

3. Λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος παρ.2 και 4 άρθρο 8 ν. 4308/14, ΠΟΛ 1003/31-12-2014. ΑΔΑ: 7ΝΑΩΗ-96Σ.

4. Φορολογική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΟΛ. 1274/2013 ΦΕΚ 3398Β /2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065/2014 642Β/2014), εγκύκλιος Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Υ.Α.Φ.21/116 10-7-2000 ΦΕΚ 839Β/2000, υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 ΦΕΚ Α’ 85/2014 και Εγκύκλιος. Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ ιΙ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/56489/0026/21-7-2017 ΑΔΑ: Ω2ΠΕΗ-ΔΙΚ.

6. Επίσης κατά την εξόφληση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 2/38861/0026/22-5-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.

7. Σε περίπτωση καινούργιων συμβάσεων που η ανάθεση γίνει με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/2016 απαιτούνται τα εξής:

– Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

Δ. Κρατήσεις

Σε περίπτωση καινούργιων συμβάσεων που η ανάθεση γίνει με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/2016 απαιτούνται:

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο