Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420103001 – ΚΑΕ 0823

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0820 Μεταφορές, επικοινωνίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0823
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Ταχυδρομικά
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112): Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
  • Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ Α’ 282) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229 Α) και Ν.4053/2012 (ΦΕΚ Α’ 44):Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς
  • Άρθρ. 22 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248): Απαλλαγή ΕΛΤΑ από ΦΠΑ
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016): Δημόσιες συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  • Υ.Α 2024709/601/0026/1998 (ΦΕΚ Β’ 431): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ βαρύνει η δαπάνη υποχρεώσεων από παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δημοσίου έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθ. 33 του Ν. 4270/2014.

Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες

Η πραγματοποίηση της συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του φορέα , προβλέπεται από διάταξη νόμου, είναι λειτουργική και διέπεται από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4270/2014.

 Δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτηση δημοσίου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών καθώς και δαπάνες παγίου χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του οικονομικού έτους .(αρθ.9 παρ1 ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ Α’ 145).

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

αρθ. 64 παρ.ββ του Ν. 4172/2013: Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου οι Δημόσιες Υπηρεσίες όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημο, φωταέριο, νερό, εισιτήρια.

E. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Εγκύκλιοι

  • 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
  •  2.38861.0026.2017: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας
  • 2.56411.2014.Δ26 Θέμα: Προθεσμίες πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Νομολογία

110.2015 IV ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο