Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420101001 – ΚΑΕ 0824

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0820 Μεταφορές, επικοινωνίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0824
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112 ): Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
 •  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 •  Άρθρ. 38 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ.1-6 του αρθ.11 του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288Α) και αρθ.75 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α’ 163)
 • 2/5482/0026/2014 (ΦΕΚ Β’ 545): Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π)
 •  Άρθρ. 43 παρ 3 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110): Μη μισθολογικές παροχές
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016): Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Υ.Α 2024709/601/0026/1998 ΦΕΚ Β’ 431 ΥΑ: Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ βαρύνει η δαπάνη υποχρεώσεων από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) των Υπηρεσιών του Δημοσίου έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθ. 33 του Ν. 4270/2014.

Η πραγματοποίηση της συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του φορέα , προβλέπεται από διάταξη νόμου, είναι λειτουργική και διέπεται από την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4270/2014.

Δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτηση δημοσίου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών καθώς και δαπάνες παγίου χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. (αρθ.9 παρ1 ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ Α’ 145)

 • Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα στην οποία να συμπεριλαμβάνεται βεβαίωση του προϊσταμένου της υπηρεσίας, η οποία κάνει χρήση της τηλεφωνικής γραμμής, περί μη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων σύμφωνα με την απόφαση έκδοσης ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου του αρμοδίου οργάνου ή περί λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου στην Υπηρεσία.
 • Λογαριασμός παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας
 • Αποδεικτικό καταχώρισης στο Ε.Σ.Υ.Π.
 • Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016 (για συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν μετά τις 8/8/2016)
Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016 

2.αρθ. 64 παρ.ββ του Ν. 4172/2013: Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου οι Δημόσιες Υπηρεσίες όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημο, φωταέριο, νερό, εισιτήρια.

E . Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Επισημάνσεις

Σύμφωνα με την παρ. 4. της υπ’ αρ. 55.2572./1998 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, οι Υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν τηλεφωνικά κέντρα και ως εκ τούτου οι κλήσεις χρεώνονται συνολικά στις τηλεφωνικές γραμμές που συνδέονται σε αυτά, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη λειτουργία με φραγή των συνδέσεων στις υπεραστικές συνδιαλέξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις τηλεφωνικές ανάγκες. Συνεπώς ο καθορισμός ορίου μονάδων γίνεται στα τηλέφωνα που διαθέτουν απευθείας συνδέσεις και όχι σε γραμμές τηλεφωνικών κέντρων.

Εγκύκλιοι

 • 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • 55-2572-1998 Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών: Τηλέφωνα Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ
 • 34.4551-31.3.2004 Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών: Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του ύψους του επιτρεπόμενου ορίου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
 • ΓρΓΓΠ0000768ΕΞ2014/21.5.2014 Εγκύκλιος Ε.ΣΥ.Π. (ΑΔΑ ΒΙΦΖΗ-527)
 • ΔΗΔ/Φ.196/640/2015: Δίκτυο Δημοσίου Τομέα – Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΑΔΑ: ΩΩΔΦΧ-Ψ3Ν)
 •  α. 8042/2/13 – α 14 (ΦΕΚ3154/Β/2014)

β. 890/258601/2014 (ΦΕΚ 3150/Β/2014)

γ. ΓΡ. ΓΓΠ0001445 ΕΞ2014 (ΦΕΚ 2617/Β/2014)

δ. Φ.800/178/134726/2014 (ΦΕΚ 2348/Β/2014)

Καθορισμός φορέων που εξαιρούνται από την εφαρμογή του αρθ. 38 του Ν. 3979/2011 για την πληρωμή δαπανών παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών συστημάτων μέσω Ε.ΣΥ.Π

 • 2.56411.2014.Δ26 : Θέμα:Προθεσμίες πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
 • 2-38861-0026-2017: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας

Νομολογία

29.2007 IV ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο