Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410989899 – ΚΑΕ 1699

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1600 Διάφορες προμήθειες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1690 Προμήθειες λοιπών υλικών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1699
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Λοιπές προμήθειες
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
  • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
  • Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  • Υ.Α. υπ.αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ Β’ 431/07.05.1998) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
  • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες
Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

Εκτός των ανωτέρω βασικών δικαιολογητικών θα υποβάλλεται κατά περίπτωση και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία για τη θεμελίωση της νόμιμης απαίτησης του δικαιούχου από το Δημόσιο. Συνήθως δεν απαιτείται για το είδος της δαπάνης αυτής διαγωνισμός αφού δεν πρόκειται για προμήθεια μεγάλου ποσού.

Πάρα ταύτα ισχύουν γενικώς τα κάτωθι:

Γ. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη διαφόρων προμηθειών που δεν εντάσσονται σε άλλους κωδικούς  (πχ  κλειδαριές, πόμολα, υλικά γραφείου, μικροπράγματα και υλικά).

Δ. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ, Αποφάσεις

Δεν υφίστανται ιδιαίτερες επισημάνσεις και νομολογία για το είδος του κωδικού αυτού.

Ε. Κρατήσεις
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο