Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410989899 – ΚΑΕ 1691

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1600 Διάφορες προμήθειες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1691
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112): Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις.
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016): Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  • Υ.Α. 2024709/601/0026/1998 (ΦΕΚ Β’ 431): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω Κ.Α.Ε. βαρύνουν οι δαπάνες προμήθειας ξυλείας και μετάλλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δημοσίου έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4270/2014

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

E. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Εγκύκλιοι

  • 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
  • 2.56411.2014.Δ26 Θέμα: Προθεσμίες πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο