Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410989899 – ΚΑΕ 1643

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1640 Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1643
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
Α. Διατάξεις νόμων
  • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
  • Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/2015)
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112)
  • Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240)
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145)
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
  • 2/100018/0026/16 ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ εγκύκλιος που αφορά τη κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών
  • Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2024709/601/0026/1998 ΦΕΚ Β’ 431/1998
Β. Γενικές αναφορές

Η δαπάνη πραγματοποιείται για τις ανάγκες των φορέων του Δημοσίου για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού. Διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 77 του ν.4270/14, της παρ.1.α του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 λαμβανομένου υπόψη  του άρθρου 33 του ν.4270/14 «γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου».

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν).

2) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. Η απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α, β και 4, άρθρο 2 του π.δ. 80/2016.

3) Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

4) Φορολογική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΟΛ. 1274/2013 ΦΕΚ Β’ 3398/2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065/2014 642Β/2014), εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ  2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ 6.

5) Ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.).

Υ.Α.Φ.21/116 10-7-2000 ΦΕΚ 839Β/2000, υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 ΦΕΚ Α’ 85/2014 και Εγκύκλιος. Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ ιΙ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/56489/0026/21-7-2017 ΑΔΑ: Ω2ΠΕΗ-ΔΙΚ.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο