Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410989899 – ΚΑΕ 1459

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1450 Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1459
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ. δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ.)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Υ.Α. υπ.αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ Β’ 431/07.05.1998) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
 • Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ Α’ 177) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
 • Αρ. 39 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α’ 79) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» με το οποίο κυρώθηκε η 88555/30.9.1988 (ΦΕΚ Β’ 721) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.»
 • Αρ. 9 και 11 Ν.3144/2003 (ΦΕΚ Α’ 111) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».
 • Αρ.44 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»
 • Αρ.1 παρ.10 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.»
 • Αρ. 43 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (προηγουμένως αρ.24 της υποπαρ.Δ9 του Ν.4336/15)
 • Αρ. 97 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) «…Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α…»
 • Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ Α’ 220) «Προδιαγραφές εξοπλισμών ατομικής προστασίας εργαζομένων»

Σειρά Υ.Α. που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 3 του αρ. 7 της ΚΥΑ 88555/1998 (πλέον του αρ.44 του Ν.3850/10), καθορίζουν τα κατά περίπτωση χορηγούμενα είδη ατομικής προστασίας. Ορισμένες έχουν τροποποιηθεί επανειλημμένα. Από τον κατάλογο που παρατίθεται στο http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp αναφέρουμε ενδεικτικά:

 • 2040831/14806/0022/1993 (ΦΕΚ Β’ 497/7.7.1993) «Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισμού των Νομαρχιακών Ταμείων»
 • 168315/2003 (ΦΕΚ Β’ 1892/19.12.2003) «Είδη ατομικής προστασίας για τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας»
 •  53361/2006, (ΦΕΚ Β’ 1503/11.10.2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής»
Β. Γενικές αναφορές
 1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας που βάσει Υ.Α. χορηγεί ο φορέας σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν. 4270/2014. Τα μέσα αυτά είναι τα κατάλληλα για κάθε θέση. Οι προδιαγραφές τους τίθενται στο ΠΔ396/94.
 2. O KAE είναι «νέος». Ορισμένες από τις παλαιότερες Υ.Α. αναφέρουν τους «παλαιούς» ΚΑΕ.
 3. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικ/κού, Δ/νση προμηθειών) μετά από έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ή/και του γιατρού ασφαλείας.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Βλέπε εδώ: «Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/16»

Δ. Κρατήσεις

Βλέπε εδώ: «Κρατήσεις του Ν.4412/16»

Ε. Επισημάνσεις – Νομολογία
 1. Αναφέρονται έννοιες κρίσιμες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:
 • Κατάτμηση σύμβασης: Σύμφωνα με το Ν.4412 αρ.6 παρ. 3: «Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.» Πρακτικά το ζήτημα του μεγέθους του οικονομικού αντικειμένου έχει δύο διαστάσεις: ποια είναι η αναθέτουσα αρχή (τι περιλαμβάνει ο Π/Υ της) και ποια είναι η «αντικειμενική εκτίμηση» για το σύνολο των «ιδίου τύπου» αναγκών της.
 • Αναθέτουσα αρχή: Η διαπιστωτική πράξη που προβλέπεται στο αρ.6 παρ.2 εδ. β. του Ν.4412/16 είναι προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί μια επιχειρησιακή μονάδα ως ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
 • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η αξία αυτή προκύπτει από την καταγραφή των αναγκών (ποσοτήτων) της αναθέτουσας αρχής και της αξίας των αγαθών αυτών η οποία προκύπτει από την έρευνα αγοράς – διαβούλευση (και προηγείται της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς). Η προμήθεια των συγκεκριμένων αγαθών έχει εν γένει περιοδικό χαρακτήρα καθώς είναι καθορισμένες οι θέσεις με ανάγκες για ΜΑΠ και είναι δυνατός ο προγραμματισμός ανανέωσής των, κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμοσθεί το άρθρο 6 παρ.11 του Ν.4412/16, το οποίο αναφέρεται σε συνολική αξία συμβάσεων «ίδιου τύπου» εντός 12 μηνών.
 1. Η υποχρέωση εξασφάλισης της υγείας και ασφαλείας όλων των εργαζομένων περιλαμβανομένων των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου αλλά και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (αρ. 1 Ν.4368/16) – διαμορφώνει τις ανάγκες του φορέα.
 2. Στο άρθρο 43 παρ.4 του Ν.4484/2017 προβλέπεται η χορήγηση αποκλειστικά και μόνο σε είδος αλλά και συγκεκριμένες εξαιρέσεις (παρελθόντων ετών).
 3. Δεν είναι επιτρεπτή η προμήθεια ειδών άλλων από τα προβλεπόμενα στην κατά περίπτωση ισχύουσα Υ.Α. (Ε.Σ. Τμ. VII 342/2016).
 4. Προμήθεια που γίνεται χωρίς την έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας δεν είναι νόμιμη. (Ε.Σ. ΤμVII 92/2012)
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο