Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410989899 – ΚΑΕ 1431

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1430 Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1431
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης 
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
  • Υ.Α. υπ.αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ Β’ 431/07.05.1998) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
  • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήριες Οδηγίες
Β. Γενικές αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη για την προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης για την επίτευξη της αποστολής του Φορέα που προβαίνει σε αυτήν.

  • Κατά την πραγματοποίηση της δαπάνης ο Φορέας θα πρέπει να έχει υπόψη του τις Γενικές Αρχές για τη Διαχείριση των Οικονομικών του Δημοσίου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 Ν. 4270/2014 και κυρίως την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία αναλύεται στις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
  • Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικού, Δ/νση Προμηθειών κ.ά.).
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση της δαπάνης βλέπε εδώ: «Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016»

Δ. Κρατήσεις

Βλέπε εδώ: «Κρατήσεις του Ν.4412/2016»

Ε. Επισημάνσεις
  • Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. Τα περιεχόμενα των εγγράφων της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (βλ. συνολικά τις διατάξεις του άρθρου 53 «Περιεχόμενο των εγγράφων της σύμβασης».

Κρίσιμες έννοιες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:

  • Κατάτμηση σύμβασης Ως κατάτμηση σύμβασης νοείται η υποδιαίρεση μιας ενιαίας σύμβασης σε τμήματα. Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, κατ’ αρχήν, δεν απαγορεύει την εν λόγω πρακτική. Οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις επιτρέπουν την ανάθεση συμβάσεων με τη μορφή χωριστών τμημάτων.[1] Η επιλογή της κατάτμησης του αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οικονομικά και τεχνικά πλεονεκτήματα στην αναθέτουσα αρχή. Η κατάτμηση μπορεί να βασίζεται σε κριτήρια τεχνικά, όταν κάθε τμήμα αποτελεί μία φυσική ενότητα, ή ακόμα και χρονικά, όπου τα επιμέρους τμήματα αντιστοιχούν στις διαφορετικές αλλεπάλληλες χρονικές φάσεις του έργου.

Ο κοινοτικός νομοθέτης με τις κοινοτικές Οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων (Βλέπε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις οποίες μεταφέρθηκαν οι νέες κοινοτικές οδηγίες στο Εθνικό δίκαιο), καθιέρωσε ρητή απαγόρευση, σύμφωνα με την οποία η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να παρακάμπτει το κοινοτικό δίκαιο κατατέμνοντας «τεχνητά» μια δημόσια σύμβαση. Η τεχνητή κατάτμηση έχει ως στόχο κατά κύριο λόγο την αποφυγή διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, δευτερευόντως την αποφυγή διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις την μη υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελ. Συνέδριο. Κατάτμηση ενιαίας σύμβασης σημαίνει κατάτμηση του προϋπολογισμού της. Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του αναδόχου εξαρτώνται, καταρχήν, από το ύψος της συνολικής δαπάνης. Σε περίπτωση κατάτμησης, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνεκτιμά την εκτιμώμενη αξία όλων των επιμέρους συμβάσεων, προκειμένου να καθοριστεί ο ακριβής προϋπολογισμός της και να εξακριβωθεί εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών. Ως στοιχεία που υποδηλώνουν κατάτμηση μιας ενιαίας σύμβασης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ορίσει (βλέπετε απόφαση C-16/98 8 9 Επιτροπή κατά Γαλλίας) την ταυτόχρονη έναρξη της διαδικασίας των συμβάσεων, όταν παράλληλα συντρέχουν και οι εξής όροι: ομοιότητα των προκηρύξεων των συμβάσεων, ενότητα του γεωγραφικού πλαισίου εντός του οποίου κινήθηκαν οι διαδικασίες των συμβάσεων αυτών, ανάθεση από τον ίδιο φορέα ή ακόμα και από ένα φορέα που συντονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης.[2]

  • Αναθέτουσα αρχή. Ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223. Ως αναθέτοντες φορείς νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224. (Ν. 4412/2016, άρθρο 2 παρ. 1)
  • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης . Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 


[1]  Αρθρο 59 Ν. 4412/2016 «Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»

[2] Οι προβλέψεις του Ν. 4412/2016 για την κατάτμηση συμβάσεων: «Άρθρο 6 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο