Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410988001 – ΚΑΕ 1611

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  1600 Διάφορες προμήθειες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1611
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Κατ’ αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112): Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • Αρθ.45 παρ 10α του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ
 • Υ.Α. 2/5091/0026/2012 (ΦΕΚ Β’ 1741): Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών πληρωμής των παγίων χορηγημάτων από τις αρμόδιες ΔΥΕΕ
 • Αρθ. 5 παρ.1 και 3 του Ν. 1567/1985 (ΦΕΚ Α’ 171): Κύρωση του Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής και άλλες διατάξεις
 • Αρθ.17 και 18 του ΠΔ 500/1989 ΦΕΚ Α’ 214: Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς-χειριστές και τους εκπαιδευτές τους

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω Κ.Α.Ε βαρύνουν οι δαπάνες εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής, διατροφής σκύλων ανιχνευτών οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές για την πρόληψη και καταστολή της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτροπικών ουσιών ή άλλων ειδών από τα σύνορα του Κράτους.

Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται με μηνιαίο πάγιο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών για τον καθορισμό του οποίου εκδίδεται απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

Οι εμβολιασμοί και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των σκύλων καταβάλλονται στον συνοδό του με τακτικά χρηματικά εντάλματα με τα παραστατικά δαπανών που προσκομίζονται και βαρύνουν επίσης την πίστωση του ΚΑΕ 1611.

Στο πάγιο μηνιαίο (κατ αποκοπή) χορήγημα δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των σκύλων ,για έκτακτες επείγουσες περιπτώσεις στις οποίες τίθεται άμεσος κίνδυνος για την ζωή τους ή σε περιπτώσεις τραυματισμού για τις οποίες χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4270/2014

 • Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα, που περιλαμβάνει i) τον φορέα /ειδικό φορέα / Κ.Α.Ε. , ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) την Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χορηγούνται το πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα, iv) τα στοιχεία του δικαιούχου-Γενικού Διαχειριστή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, v) την χρονική περίοδο και αιτία και vi) το πληρωτέο ποσό,την αρμόδια ΔΟΥ.
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού ή φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης.
 • Απόφαση καθορισμού ποσού για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών, για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο.
 • Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία έχει κατανεμηθεί ο σκύλος, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο σκύλος είναι υγιής και βρίσκεται εν ζωή, καθώς και το όνομα του συνοδού-χειριστή του.
Δ. Κρατήσεις

Δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

E. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Εγκύκλιοι

 • 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
 • 2-56411-0026-2014 Θέμα: Προθεσμίες πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
 • Την αριθμ. πρωτ. Ε. 2705/771/Γ0034/24.10.1996 Α.Υ.Ο. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Ε. 506/147/ Γ0034/18.02.2002 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 250/Β/28.02.2002) περί καταβολής μηνιαίου πάγιου χορηγήματος στους προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας, των σκύλων ανιχνευτών, για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών.
 • Αρ.8002/1/523-α ΦΕΚ Β’ 4703/2017 Καθορισμός πάγιου μηνιαίου (κατ’ αποκοπή)χορηγήματος για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης των σκύλων της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Αρ. Δ.Π.Δ.Α/Α.Α.Δ.Ε/Α/1011619/ΕΞ/2018 (ΦΕΚ484Β) Καθορισμός πάγιου μηνιαίου (κατ’ αποκοπή) χορηγήματος για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης των ανιχνευτών σκύλων των τελωνειακών υπηρεσιών.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο