Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410988001 – ΚΑΕ 1324

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  1320 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1324
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Κατ’ αποκοπή χορήγημα για τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
A. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  •  N. 3922/11 (ΦΕΚ Α’ 35/4-3-2011) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις», άρθ. 11 παρ. 10, όπως προστέθηκε με την παρ.  7 του αρθ. 15 του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ Α’ 63/22-3-12)
  • Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», άρθρο 45 παρ. 10
  • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
  • Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
  • Αριθμ. 2/5091/0026/25-5-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β’ 1741/25-5-2012)

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.

B. Γενικές Αναφορές
  1. Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνει η καταβολή παγίων χορηγημάτων σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών και Λιμενικών Αρχών για την αντιμετώπιση μικροδαπανών σχετικών με τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων και η κατανομή τους σε Υπηρεσίες και Λιμενικές Αρχές που εποπτεύουν επιχειρησιακά μέσα. Τα μηνιαία πάγια χορηγήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων καταβάλλονται στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών και Λιμενικών Αρχών που έχουν υπό την εποπτεία τους επιχειρησιακά μέσα και δικαιολογούνται με τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά άνευ αποδόσεως λογαριασμού. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.

Με την ως άνω αριθ. 6 απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για δαπάνες παγίων χορηγημάτων, ως εξής:

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου, αναρτημένης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) την Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χορηγείται το πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα,

iν) τα στοιχεία του δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ},ν) την αιτία, χρονική περίοδο, νi) το πληρωτέο ποσό και νii) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Βλέπε κεφάλαιο Υποδείγματα).

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Απόφαση καθορισμού του χορηγήματος.

Δ. Κρατήσεις

Ουδεμία

Ε. Επισήμανση

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 4270/14 οι διατάξεις που ισχύουν για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) εφαρμόζονται και σε όσους διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια χρήματα, που προκαταβάλλονται με την υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού, έστω και χωρίς έκδοση Χ.Ε.Π.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο