Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410905001 – ΚΑΕ 1123

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1120 Προμήθεια έντυπου υλικού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1123
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129)
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112)
 • Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240)
 • Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159)
 • Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145)
 • Κ.Υ.Α. 125766/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 2433/2016)
 • Κ.Υ.Α. 125768/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 2433/2016)
 • Κ.Υ.Α. 125772/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 2433/2016)
Β. Γενικές αναφορές

Τον ανωτέρω κωδικό βαρύνουν γενικά οι δαπάνες προμήθειας επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Για τη διαδικασία διάθεσης διδακτικών συγγραμμάτων στους σπουδαστές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ισχύουν οι Κ.Υ.Α. με αριθ.

 1. 125766/Ζ1 ΦΕΚ 2433/2016/Β «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.
 2. 125768/Ζ1 ΦΕΚ 2433/2016/Β «Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων».
 3. 125772/Ζ1 ΦΕΚ 2433/2016/Β «Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων.
 4. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. 125766/Ζ1 Κ.Υ.Α Οι διατάξεις των υπ’ αριθμ. Φ141/Β3/1402/20.3.1984 «Έκδοση και διακίνηση διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι. καθώς και αντίστοιχες καταβολές» (Β’ 159), Ε5/5878/ 1.11.1988 «Περί έκδοσης και διακίνησης των διδακτικών βιβλίων των Τ.Ε.Ι. και αντίστοιχες καταβολές» (Β’ 838) και Φ.5/107227/Β3/1.10.2007 «Παροχές και διευκολύνσεις στους φοιτητές των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών» (Β’ 1994)αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, συνεχίζουν να ισχύουν και εφαρμόζονται εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης. Το αυτό ισχύει και για την υπ’ αριθμ.Φ1/76244/Β3/30.06.2010 (957 Β ́) υπουργική απόφαση. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή, θα καθίσταται δυνατή η κατ’ άρθρο 2, παρ. 2 της παρούσας ανάρτηση, με μόνη τη συμπλήρωση των πεδίων που επηρεάζουν την κοστολόγηση.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν).

2) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ 145 Α/2016.

3) Με την παρ. 1 του άρθρου 6 της αριθ. Κ.Υ.Α. 125766/Ζ1 ΦΕΚ Β’ 2433/2016 ορίζεται ότι «1. Ένα μήνα μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής των συγγραμμάτων συντάσσονται βάσει των στοιχείων του «ΕΥΔΟΞΟΥ» συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις. Με ευθύνη των δικαιούχων αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, προκειμένου σύμφωνα με το προβλεπόμενο διαθέσιμο ποσό για να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

Δ. Κρατήσεις

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά περίπτωση 1%,4%,8% ή 20%.(άρθρα 61-64 Ν. 4172/2013 – ΦΕΚ Α’ 167)

Εξαιρέσεις από την παρακράτηση φόρου

Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος όταν:

Προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δεν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η κατάρτιση σύμβασης, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Κατά συνέπεια, όταν καταβάλλεται ή εκδίδεται εντολή πληρωμής της αξίας τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για τις οποίες δεν συνάπτεται σύμβαση, δεν διενεργείται παρακράτηση, εφόσον τα τιμολόγια αυτά δεν υπερβαίνουν, κατά συναλλαγή, τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Αντίθετα, όταν υπάρχει σύμβαση για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, ακόμα και αν το ποσό της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Με την παράγραφο 8 του άρθρου 64 ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Επομένως, η παρακράτηση φόρου της παρ. 1 του άρθρου 64 (20% ή 3% κατά περίπτωση) διενεργείται για αμοιβές φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο