Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410904001 – ΚΑΕ 1121

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1120 Προμήθεια έντυπου υλικού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1121
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
  • Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129)
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112)
  • Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240)
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145)
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
  • 2/100018/0026/16 ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ εγκύκλιος που αφορά τη κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών
  • Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2024709/601/0026/1998 ΦΕΚ 431Β/1998
Β. Γενικές αναφορές

1. Τον ανωτέρω κωδικό βαρύνουν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του φορέα για την προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων, και λοιπών συναφών εκδόσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 77 του ν.4270/14 ΦΕΚ Α’ 143/2014, της παρ.1.α του άρθρου 75 του Ν. 4446/2016 ΦΕΚ Α’ 240/2016 λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 33 του ν.4270/14 «γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου».

2. Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι ασχολούνται παράλληλα και με τη συγγραφή και την έκδοση βιβλίων, χωρίς να ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν αποκτούν την ιδιότητα του επιτηδευματία, δεν υποχρεούται να εκδίδουν τιμολόγια και δεν υπόκεινται στο ΦΠΑ (άρθρο 39 παρ. 1γ Ν. 4308/14 ΦΕΚ Α’ 251/2014) και εγκύκλιοι Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1004/4-1-2013.

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από τον φορέα τιμολόγιο αγοράς ή άλλο παρόμοιο παραστατικό (άρθρο 8 παρ. 10 Ν.4308/14 ΦΕΚ Α’ 251/2014) και ενεργείται κράτηση χαρτοσήμου με ΟΓΑ 3,6%(άρθρο 13 παρ.1 ΚΤΧ. ΕΓΚ. Υπ. Οικον. Σ 2736/90/ΠΟΛ.91/1983) και φόρου εισοδήματος 4% (άρθρο 64 παρ. 2 περ.ιπτ. ββ Ν. 4172/2013 ΦΕΚ Α’ 167/2013 ).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Κατάσταση δαπάνης (εις τριπλούν).

2) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. Η απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α, β και 4, άρθρο 2 του π.δ. 80/2016.

3) Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

4) Φορολογική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΟΛ. 1274/2013 ΦΕΚ 3398Β /2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065/2014 642Β/2014), εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ 6.

5) Ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), (δικαιολογητικό εξόφλησης Χ.Ε.)

Υ.Α.Φ.21/116 10-7-2000 ΦΕΚ 839Β/2000, υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 ΦΕΚ Α’ 85/2014 και Εγκύκλιος. Εγρ ΓΛΚ 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ ιΙ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Εγκύκλιος, Εγρ ΓΛΚ 2/56489/0026/21-7-2017 ΑΔΑ: Ω2ΠΕΗ-ΔΙΚ.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο