Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410388001 – ΚΑΕ 1513

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  1510 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1513
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Κατ’ αποκοπή χορήγημα για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • N. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012)- Άρθρο 45, παρ.10α: «10.α. Πάγια κατ’ αποκοπή χορηγήματα για γραφική ύλη, φωτισμό, καθαριότητα, θέρμανση κ.λπ. και μισθώματα κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και οι δαπάνες του άρθρου 37 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 14 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ Α’ 46), ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υ.Δ.Ε.

Οι ανωτέρω δαπάνες πληρώνονται αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες Υ.Δ.Ε. και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου»

Β. Γενικές Αναφορές

Οι αρμόδιοι Υπουργοί ή τα προβλεπόμενα από τις οικείες οργανικές διατάξεις όργανα των λοιπών φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (αρθ. 14 του ν. 4270/14) ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα απ’ αυτούς όργανα, εντός του πρώτου μηνός κάθε οικονομικού έτους, εκδίδουν τις σχετικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες καθορίζονται τα ποσά των κατά μήνα ή άλλα χρονικά διαστήματα πάγιων χορηγήσεων, για την αντιμετώπιση δαπανών θερμάνσεως.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που υπογράφεται από τον διατάκτη και περιέχει βεβαίωση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, ότι το ποσό της δαπάνης που αφορά, βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης, και ειδικά για την Κεντρική Διοίκηση εντός του διαθέσιμου ποσοστού αυτής, και ότι έχει δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό του φορέα. Το ποσό παραμένει δεσμευμένο μέχρι την καταβολή του ή μέχρι την ανάκληση της δέσμευσης της πίστωσης κατόπιν αιτήματος του διατάκτη, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3.

 2. Οι αρμόδιοι Υπουργοί ή τα προβλεπόμενα από τις οικείες οργανικές διατάξεις όργανα των λοιπών φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (αρθ. 14 του ν. 4270/14) ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα απ’ αυτούς όργανα, εντός του πρώτου μηνός κάθε οικονομικού έτους, εκδίδουν και κοινοποιούν στους ΓΔΟΥ ή στις οικείες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου τις σχετικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες καθορίζονται τα ποσά των κατά μήνα ή άλλα χρονικά διαστήματα πάγιων χορηγήσεων, για την αντιμετώπιση δαπανών γραφικής ύλης, φωτισμού, καθαριότητας, θερμάνσεως κ.λπ.

 3. Οι ανωτέρω αποφάσεις, στις οποίες αναγράφονται υποχρεωτικά ο Φορέας/ Ειδικός Φορέας και ο Κ.Α.Ε. σε βάρος του προϋπολογισμού του οποίου καταλογίζεται η δαπάνη, η Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας καταβάλλεται το χορήγημα, καθώς και ο αριθμός της βεβαίωσης του αριθ. 21, παρ. 6, του ν. 2362/1995 όπως ισχύει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στο διαδίκτυο.

 4α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

 • το Φορέα/Ειδικό Φορέα και τον Κ.Α.Ε.,
 • το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
 • την Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χρησιμοποιούνται τα καύσιμα
 • τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ],
 • τις σχετικές κρατήσεις,
 • το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο και
 • την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο ΓΔΟΥ ή η οικεία Δ.Υ.Ε.Ε. μετά την υποβολή των δικαιολογητικών εκδίδει τακτικά χρηματικά εντάλματα στο όνομα των δικαιούχων-προϊσταμένων των οικείων υπηρεσιών.

Δ. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ, Αποφάσεις

2/5091/0026/2012-ΦΕΚ1741/B/2012

Ε. Κρατήσεις
 • Κρατήσεις του Ν. 4412/2016
 • Στην περίπτωση κατ’ αποκοπή χορηγήματος καυσίμων θέρμανσης ο δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος (προϊστάμενος υπηρεσίας) παρακρατεί και αποδίδει ό ίδιος, ως δημόσιος υπόλογος, τις κρατήσεις που προβλέπονται
 • Βλέπε αναλυτικά τις ισχύουσες διατάξεις : 4172/2013/ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ – ΦΕΚ: 167/Α/2013
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο