Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410288001 – ΚΑΕ 1232

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και Σύνθετες Δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικών και ειδών καθαριότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1232 Κατ’ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα
Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 •  Ν. 2314/1953 (ΦΕΚ A’ 59) «Περί τροποποιήσεως των περί καθαρισμού των δημοσίων καταστημάτων διατάξεων»[1]
 •  ΥΑ 194902/1969 (ΦΕΚ B’ 777) «Περί διαδικασίας πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρος δαπανών»[2]
 • ΝΔ 78/1973 (ΦΕΚ A’ 156) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΙΚΑ νομοθεσίας και άλλων τινών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης»[3]
 •  Ν. 2072/92 (ΦΕΚ A’ 125) «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις»[4]
 •  ΥΑ 2/5091/0026/2012 (ΦΕΚ B’ 1741) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών»[5]
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A’ 143)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»[6], [7], [8]
Διαδικασία
 1. Μέριμνα των αρμόδιων οικονομικά υπευθύνων, για ανάληψη κατά τις κείμενες διατάξεις των σχετικών πιστώσεων.
 2. Έκδοση, δημοσίευση στο ΦΕΚ, ανάρτηση στο «Διαύγεια και κοινοποίηση στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία -εντός του πρώτου μήνα του οικονομικού έτους-  της σχετικής διοικητικής πράξης,  με την οποία καθορίζονται τα ποσά κατά μήνα ή άλλα χρονικά διαστήματα του πάγιου χορηγήματος, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά:
  • ο Φορέας/Ειδικός Φορέας,
  • ο ΚΑΕ σε βάρος του προϋπολογισμού του οποίου καταλογίζεται η δαπάνη,
  • η Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας καταβάλλεται το χορήγημα, καθώς και
  • ο αριθμός της βεβαίωσης  του αρθρ.66 παρ.2 του Ν 4270/14 όπως ισχύει[9].
 1. Ορισμός υπολόγου/διαχειριστή του πάγιου χορηγήματος και  καθορισμός ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού από τον αρμόδιο διατάκτη (άρθρο 107 Ν 4270/14).

Παρατήρηση: Μεταβιβάσεις ή μεταφορές πιστώσεων για την πληρωμή των πάγιων χορηγημάτων διενεργούνται υποχρεωτικά εντός του πρώτου 10ημέρου του πρώτου μήνα εκάστου έτους (παρ.3, άρθ.3, ΥΑ 2/5091/0026/2012)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 1. Αντίγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης της σχετικής πίστωσης
 2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης θεωρημένη από τον αρμόδιο Διατάκτη σε δύο αντίτυπα που περιλαμβάνει:
 • Το Φορέα/Ειδικό Φορέα/ΚΑΕ
 • Το οικονομικό έτος τον π/υ του οποίου βαρύνει η δαπάνη
 • Την Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χορηγείται το πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα
 • Τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού)
 • Την αιτία και χρονική περίοδο
 • Το πληρωτέο ποσό
 1. Απόφαση καθορισμού του χορηγήματος
 2. Απόφαση ορισμού υπολόγου/διαχειριστή και καθορισμού ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού.
 3. Δικαιολογητικά εξόφλησης (Βλ. Κεφάλαιο «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ»)
Κρατήσεις

Το πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα  κατά την έκδοση του Χ.Ε. δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Κλείσιμο διαχειριστικών βιβλίων

Το κλείσιμο της διαχείρισης διενεργείται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 154 του Ν 4270/14 ΦΕΚ 143Α.

 


[1] άρθρο 2 παρ.3 «Προκειμένου περί Περιφερειακών Υπηρεσιών δύναται δια κοινής αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών να καθαρισθεί παγία επιχορήγησης δια τον καθαρισμό των καταστημάτων τούτων, αντί της προσλήψεως καθαριστριών επί ημερομισθίω ή ωρομισθίω»

[2]άρθρο 1 παρ.2«Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο δαπάνες (άρθρο1 παρ.γ «παγίως καθωρισμένας και καταβαλλομένας παριοδικώς επιχορηγήσεις… Δημοσίων Υπηρεσιών») εκκαθαρίζονται οριστικώς υπό των προϊσταμένων των οικείων υπηρεσιών και πληρώνονται κατ΄ επιταγήν αυτών. Οι Υπηρεσίες και οι Προϊστάμενοι αυτών ορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση δια αποφάσεων των αρμοδίων Υπουργών από της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις εν τη περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης περιφερειακάς τοιαύτας και των Νομαρχών για τις λοιπές Υπηρεσίες, κοινοποιουμένων και στο οικείο για την πληρωμή Δημόσιο Ταμείο»

[3] άρθρο 1 παρ.2 «η. Αι καθαρίστριαι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ οι αμειβόμεναι εκ παγίας επιχορηγήσεως. Η υποχρέωσις καταβολής των υπέρ ΙΚΑ εισφορών εργοδότου βαρύνει το Δημόσιον ή το ΝΠΔΔ μεθ΄ου συνδέονται αύται»(προστέθηκε ως περ.η στο άρθρο 2 παρ.1 του ΑΝ 1846/51)

[4] άρθρο 37 «Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ επιτρέπεται να αναθέτουν με σύμβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και των παραρτημάτων τους σε ειδικά συνεργεία καθαρισμού, εφόσον η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρίες ή επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση με σύμβαση έργου σε ιδιώτες επαγγελματίες».

[5] Άρθρο 2 παρ 1 «1.α.Οι αρμόδιοι Υπουργοί ή τα προβλεπόμενα από τις οικείες οργανικές διατάξεις όργανα των λοιπών φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα απ’ αυτούς όργανα, εντός του πρώτου μηνός κάθε οικονομικού έτους, εκδίδουν και κοινοποιούν στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες τις σχετικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες καθορίζονται τα ποσά κατά μήνα ή άλλα χρονικά διαστήματα πάγιων χορηγήσεων, για την αντιμετώπιση δαπανών γραφικής ύλης, φωτισμού,καθαριότητας, θερμάνσεως κλπ. .β.Παράλληλα με μέριμνα των αρμόδιων οικονομικά υπευθύνων, αναλαμβάνονται κατά τις κείμενες διατάξεις οι σχετικές υποχρεώσεις.»

[6] Άρθρο 107 «Οι διατάξεις που ισχύουν για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων των Χ.Ε.Π. εφαρμόζονται και σε όσους διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια χρήματα, που προκαταβάλλονται με την υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού, έστω και χωρίς έκδοση Χ.Ε.Π.. Οι διατάκτες των ανωτέρω προκαταβολών έχουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Διατακτών Χ.Ε.Π., όσον αφορά τον ορισμό των υπολόγων, τον καθορισμό προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού, παράταση αυτής, αντικατάσταση υπολόγων, επίσχεση αποδοχών αυτών.»

[7] Άρθρο 154 «Ετήσιο κλείσιμο διαχειριστικών βιβλίων» Όλα γενικά τα βιβλία των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. …. κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, συντάσσονται δε πρωτόκολλα για τα εμφανιζόμενα στα βιβλία σύνολα χρέωσης, πίστωσης και για το υπόλοιπο της διαχείρισης. Η θεώρηση του κλεισίματος των βιβλίων των ανωτέρω διαχειρίσεων ενεργείται: α. για τις διαχειρίσεις που υπάγονται στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από αξιωματικούς που ορίζονται με διαταγές των αρμόδιων Υπουργείων, και β. για τις υπόλοιπες διαχειρίσεις από τους προϊσταμένους των υπολόγων διαχειριστών. Σε περίπτωση σύμπτωσης του προσώπου του προϊσταμένου και του υπολόγου, η θεώρηση ενεργείται από υπάλληλο που ορίζεται από την αμέσως προϊσταμένη αρχή αυτού. Ο τρόπος κλεισίματος και θεώρησης των βιβλίων και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

[8] Άρθρο 155 «Λογοδοσία δημοσίων υπολόγων στο Ελεγκτικό Συνέδριο»  Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του οικ.έτους ή από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισής τους, οι δημόσιοι υπόλογοι αποδίδουν λογαριασμό στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με την επιφύλαξη ισχύος ειδικών διατάξεων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς των υπολόγων που είναι υπόχρεοι σε λογοδοσία σε αυτό και αποφαίνεται για την ορθότητα ή μη αυτών. Οι σχετικές με τον ανωτέρω έλεγχο πράξεις ή αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον οργανισμό αυτού ένδικα μέσα.

[9] «Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από τον διατάκτη και περιέχει βεβαίωση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, ότι το ποσό της δαπάνης που αφορά, βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης, και ειδικά για την Κεντρική Διοίκηση εντός του διαθέσιμου ποσοστού αυτής, και ότι έχει δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό του φορέα.»

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο