Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410288001 – ΚΑΕ 1114

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1110 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, ειδών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1114
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Κατ’ αποκοπή χορήγημα για γραφική ύλη
Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
  • Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», άρθρο 45 παρ. 10
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
  • Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
  • Αριθμ. 2/5091/0026/25-5-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β’ 1741/25-5-2012)

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.

Β. Γενικές Αναφορές

Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνει η καταβολή παγίων χορηγημάτων σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπίσουν ανάγκες αυτών σε γραφική ύλη. Η διαδικασία καθορισμού και πληρωμής του χορηγήματος ορίζεται στην ανωτέρω αριθ. 4 απόφαση ως εξής:

α. Οι αρμόδιοι Υπουργοί ή τα προβλεπόμενα από τις οικείες οργανικές διατάξεις όργανα των λοιπών φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα απ’ αυτούς όργανα, εντός του πρώτου μηνός κάθε οικονομικού έτους, εκδίδουν και κοινοποιούν στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες τις σχετικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες καθορίζονται τα ποσά των κατά μήνα ή άλλα χρονικά διαστήματα πάγιων χορηγήσεων, για την αντιμετώπιση δαπανών γραφικής ύλης, φωτισμού, καθαριότητας, θερμάνσεως κ.λπ.

β. Παράλληλα, με μέριμνα των αρμόδιων οικονομικά υπευθύνων, αναλαμβάνονται κατά τις κείμενες διατάξεις οι σχετικές υποχρεώσεις.

γ. Οι ανωτέρω αποφάσεις, στις οποίες αναγράφονται υποχρεωτικά ο Φορέας/Ειδικός Φορέας και ο Κ.Α.Ε. σε βάρος του προϋπολογισμού του οποίου καταλογίζεται η δαπάνη, η Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας καταβάλλεται το χορήγημα, καθώς και ο αριθμός της βεβαίωσης του αρθ. 21, παρ. 6, του ν. 2362/1995 όπως ισχύει[1], δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στο διαδίκτυο.

δ. Η αρμόδια Υπηρεσία μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εκδίδει τακτικά χρηματικά εντάλματα στο όνομα των δικαιούχων-προϊσταμένων των οικείων υπηρεσιών.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος για την πληρωμή παγίων χορηγημάτων καθορίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω αριθ. 4 απόφαση ως εξής:

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου, αναρτημένης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2. α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) την Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χορηγείται το πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα,

iν) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ],

ν) την αιτία, χρονική περίοδο,

νi) το πληρωτέο ποσό και

νii) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

3. Απόφαση καθορισμού του χορηγήματος.

Δ. Κρατήσεις

Ουδεμία

Ε. Επισήμανση

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 4270/14 οι διατάξεις που ισχύουν για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) εφαρμόζονται και σε όσους διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια χρήματα, που προκαταβάλλονται με την υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού, έστω και χωρίς έκδοση Χ.Ε.Π.


[1] Παρ. 2Α, αρθ. 12 π.δ. 80/16

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο