Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410206001 – ΚΑΕ 1325

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1320 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1325
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16 Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ Α’ 206/3-11-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • Ν. 4441/16 (ΦΕΚ Α’ 227/6-12-2016) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
  • Ν. 4152/13, παρ. Ζ (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
  • Ν.4129/13 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ. 35
  • Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
  • N. 4013/11 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
  • N. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
  • Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
  • Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Aριθ. 2024709/601/0026/98 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 431/7-5-1998): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
Β. Γενικές Αναφορές

1. Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνει η προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών.

2. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και κατόπιν προγραμματισμού με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικού, Δ/νση Προμηθειών).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο