Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410205001 – KAE 1323

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1320 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1323
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16- Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Α’ 200/24-10-16 και ΦΕΚ Α’ 206/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  • Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227/6-12-2016): Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
  • Ν. 4152/2013, παρ. Ζ (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
  • Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013): Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ. 35
  • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
  • N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
  • N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
  • Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
  •  Aριθ. 2024709/601/0026/98 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β ‘ 431/7-5-1998): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
B. Γενικές Αναφορές

1. Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνει η προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών.

2. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και κατόπιν προγραμματισμού με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικού, Δ/νση Προμηθειών).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

E. Επισημάνσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 11 του ν. 3922/11(ΦΕΚ 35Α΄/4-3-2011) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας αριθ. 170/11 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 1810 Β/11-8-2011) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων και στον τρόπο δικαιολόγησης των δαπανών που απορρέουν από συμβάσεις για προμήθειες, επισκευές και συντηρήσεις που προορίζονται για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και αφορούν επιχειρησιακά, πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα, υλικά και οπλισμό, ιματισμό, εξάρτυση και εξοπλισμό ειδικών δυνάμεων και μέσα επιχειρησιακών κέντρων του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής οι οποίες επιτρέπεται να ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2286/1995, όπως ισχύει, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού με την οποία χαρακτηρίζονται ως απόρρητες.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο