Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410204001 – ΚΑΕ 1321

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1320 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1321
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16- Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Α’ 200/24-10-16 και ΦΕΚ Α’ 206/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227/6-12-2016): Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 4152/2013, παρ. Ζ (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 • Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013): Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ. 35
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 • N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
 • N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 •  Aριθ. 2024709/601/0026/98 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β ‘ 431/7-5-1998): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
 • Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ Α’ 117/8-5-1953): Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αρθ. 11.
 • Αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 349/27-3-1975): Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 4993/745/75 (ΦΕΚ Β’ 489/15-5-1975) όμοια
 • Αριθ. 3936/16697/97 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β’ 612/21-7-1997): “Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών – διαδικασία ανάθεσης, επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠΕΣΔΔΑ”

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.

Β. Γενικές Αναφορές

1. Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν η προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων ξηράς του Δημοσίου. Οι προμήθειες αυτές ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν γενικά τις προμήθειες του δημοσίου (ανωτ. 1-10) και τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ο.τ.α. και των ν.π.δ.δ. (ανωτ. 11-13)

2. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και κατόπιν προγραμματισμού με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικού, Δ/νση Προμηθειών).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για την εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τις πιστώσεις του ανωτέρω ΚΑΕ απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται τα προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016, καθώς και τα παρακάτω ειδικά για τις συγκεκριμένες προμήθειες δικαιολογητικά:

1. Δελτίο ή εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κίνησης. Στο εν λόγω Δελτίο ή Εντολή θα αναγράφονται περιληπτικώς στοιχεία αναφερόμενα στο είδος της συντήρησης ή επισκευής καθώς και οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά κλπ., εφόσον είναι δυνατόν.

2. Εφόσον η Υπηρεσία διαθέτει δικό της συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, “Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου” στο οποίο καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις που έγιναν και όλες οι εκτελεσθείσες επισκευαστικές εργασίες καθώς και τα ανταλλακτικά, εξαρτήματα κλπ που χρησιμοποιήθηκαν. Με το ανωτέρω Δελτίο, που συνιστά ουσιώδες δικαιολογητικό για την πραγματοποιούμενη εκάστοτε δαπάνη και υπογράφεται από (α) τον Προϊστάμενο του Συνεργείου, β) τον Υπεύθυνο Τεχνίτη που επιλήφθηκε της επισκευαστικής εργασίας και γ) τον Υπεύθυνο οδηγό του οχήματος, βεβαιώνεται αφενός η καλή εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών και αφετέρου η τοποθέτηση των ανταλλακτικών που αγοράστηκαν για το σκοπό αυτό ή χρησιμοποιήθηκαν από το απόθεμα. Η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των απαραίτητων για την επισκευή ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων κλπ γίνεται με αίτηση του Συνεργείου και ανεξαρτήτως ύψους της απαιτουμένης εκάστοτε δαπάνης από Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του καθ’ ύλην Υπουργού ή του εκπροσωπούντος οργάνου του ΝΠΔΔ κλπ. και αποτελείται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον τεχνικός, εφόσον υπηρετεί τέτοιος. Η ως άνω προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών.

3. Στην περίπτωση που το Συνεργείο αδυνατεί να προβεί στην επισκευή του αυτοκινήτου, σχετική βεβαίωση περί τούτου, ειδικώς αιτιολογημένη, βάσει της οποίας οι επισκευαστικές εργασίες θα ανατίθενται σε Ιδιωτικό Συνεργείο, με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής.

4. Εφόσον η Υπηρεσία δεν διαθέτει δικό της συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, το ανωτέρω αριθ. 1 δικαιολογητικό παραδίδεται στην Επιτροπή συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων της Υπηρεσίας, η οποία προβαίνει στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης με βάση τις ενδείξεις του προαναφερθέντος Δελτίου σε Ιδιωτικό Συνεργείο. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Επιτροπή θα επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών κ.λπ. ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτουμένης κατά περίπτωση δαπάνης συντήρησης ή επισκευής του αυτοκινήτου.

5. Για προμήθειες γενικών υλικών, αναλωσίμων κλπ που είναι απαραίτητα για την συντήρηση και τις μικροεπισκευές των αυτοκινήτων οχημάτων προβλέπεται ότι οποιαδήποτε προμήθεια υλικού ενεργείται πάντοτε από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σύμφωνα με την αριθ. 3936/16697/97 (ΦΕΚ 612 Β’) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης καθώς και προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων, που είναι αναγκαία για τα οχήματα που ανήκουν στο ΥΠΕΣΔΔΑ, απαιτούνται ως επιπλέον δικαιολογητικά α) Οι εντολές συντήρησης – επισκευής του Προϊσταμένου της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, β) Το πρακτικό ανάθεσης της συντήρησης – επισκευής και προμήθειας υλικών της επιτροπής ανάθεσης των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., γ) Το πρακτικό παραλαβής της επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων του Υ.ΔΙ. Μ.Η.Δ και δ) Τα σχετικά τιμολόγια.

Γ. Κρατήσεις
Δ. Επισημάνσεις, Εγκύκλιοι ΓΛΚ,Νομολογία

1. Ε.Σ. VII Τμ, Πρ. 109/13

2. Ε.Σ. Κλ. Ζ’, Πρ. 28/17

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο