Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410203001 – ΚΑΕ 1311

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1310 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1311
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Υ.Α. υπ.αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ Β’ 431/07.05.1998) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
 • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες
Β. Γενικές αναφορές
 1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η προμήθεια αγαθών που θα αξιοποιηθούν για την αποκατάσταση / εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μονίμων εγκαταστάσεων και των κτιρίων που έχει στην ευθύνη του ο φορέας (π.χ. η καλή λειτουργία κάθε εγκατάστασης στο χώρο λιμένα είναι ευθύνη του Λιμενικού ταμείου, του ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου είναι ευθύνη των ΟΤΑ β βαθμού κλπ.), έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν. 4270/2014. Κατά συνέπεια η νομιμότητα βασίζεται στην κατά περίπτωση ειδική διάταξη που προβλέπει την αρμοδιότητα του φορέα επί της καλής λειτουργίας μιας μόνιμης εγκατάστασης αλλά και στο άρθρο 77 παρ.2 του Ν.4270/2014 («Κατ’ εξαίρεση, αναγνωρίζονται ως δημόσιες δαπάνες και όσες δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου, αλλά εξυπηρετούν αιτιολογημένα τους σκοπούς των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης»).
 2. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικ/κού, Δ/νση προμηθειών).
 3. Για να βαρύνει η δαπάνη τον ΚΑΕ 1311 πρέπει να αφορά:
  • προμήθεια των αγαθών και εν συνεχεία ενσωμάτωση / επισκευή της εγκατάστασης από τις τεχνικές υπηρεσίες του φορέα.
  • προμήθεια αγαθών που συνοδεύεται από εργασίες εγκατάστασης με μέριμνα του προμηθευτή, οι οποίες έχουν παρεπόμενο και δευτερεύοντα χαρακτήρα και συνήθως πολύ μικρότερη οικονομική αξία. Στις περιπτώσεις μικτών συμβάσεων είναι σημαντικό ο Φορέας να τεκμηριώσει στο φάκελο της σύμβασης (και συγκεκριμένα στο έγγραφο τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας της σύμβασης) τη φύση αυτών, ώστε αν αποτελούν Δημόσιο Έργο (Δ.Ε.) σύμφωνα με το αρ.2 του Ν.4412/16, να τηρήσει τη διαδικασία του Δ.Ε., άλλως να υποστηρίξει με συνέπεια σε όλες τις διοικητικές πράξεις την προκήρυξη και εκτέλεση προμηθειών.
 4. Υπάρχει περιορισμός ως προς τις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μισθωμένα ακίνητα και στις εγκαταστάσεις αυτών. (βλ. κατωτέρω νομολογία)
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Βλέπε εδώ: «Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/16»

Δ. Κρατήσεις

Βλέπε εδώ: «Κρατήσεις του Ν. 4412/16»

Ε. Επισημάνσεις – Νομολογία
 1. Αναφέρονται έννοιες κρίσιμες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:
  • Κατάτμηση σύμβασης: Σύμφωνα με το Ν.4412 αρ.6 παρ. 3: «Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.» Πρακτικά το ζήτημα του μεγέθους του οικονομικού αντικειμένου έχει δύο διαστάσεις: ποια είναι η αναθέτουσα αρχή (τι περιλαμβάνει ο Π/Υ της) και ποια είναι η «αντικειμενική εκτίμηση» για το σύνολο των «ιδίου τύπου» αναγκών της.
  • Αναθέτουσα αρχή: Η διαπιστωτική πράξη που προβλέπεται στο αρ.6 παρ.2 εδ.β. του Ν.4412/16 είναι προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί μια επιχειρησιακή μονάδα ως ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.
  • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η αξία αυτή προκύπτει από την καταγραφή των αναγκών (ποσοτήτων) της αναθέτουσας αρχής και της αξίας των αγαθών αυτών η οποία προκύπτει από την έρευνα αγοράς – διαβούλευση (και προηγείται της προκήρυξης / πρόσκλησης υποβολής προσφοράς). Η προμήθεια ορισμένων αγαθών (ανταλλακτικών για μεγάλες εγκαταστάσεις φωτισμού, ύδρευσης κ.λπ.) έχει περιοδικό χαρακτήρα, κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμοσθεί το άρθρο 6 παρ.11 του Ν.4412/16, το οποίο αναφέρεται σε συνολική αξία συμβάσεων «ίδιου τύπου» εντός 12 μηνών.
 1. Μεγάλος αριθμός επιχειρησιακών μονάδων («ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων») που έχουν ή θα ορισθούν ως Αναθέτουσες αρχές, δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία και κατά συνέπεια έχουν δυσκολία να τηρήσουν διαδικασίες Δημ. Έργου. Στα έγγραφα που τηρούνται στο φάκελο της σύμβασης και συγκεκριμένα στο έγγραφο τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας της σύμβασης πρέπει να διατυπώνονται επιχειρήματα σχετικά με το γιατί επελέγη η διαδικασία της προμήθειας, με αναφορά σε CPV που αφορούν προμήθεια σε συνδυασμό με την επίκαιρη κατά το χρόνο διαμόρφωσης κρίσεως νομολογία του Ελ. Συν. Σε παλαιότερες πράξεις του Ελ. Συν. χαρακτηρίζονται ως προμήθειες αρκετές από τις συνήθεις δαπάνες συντηρήσεως/ επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων, όπως:
  • Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων τεχνητού φωτισμού, ιστών και πυλώνων φωτισμού (Ελ. Συν. Τμ. VI 1069/2016).
  • Η προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων, προβολέων, ντουί, φις, διακοπτών και συναφών εξαρτημάτων στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ΕΣ Τμ. VII 76/2008).
  • Η αντικατάσταση υαλοπινάκων σε δημοτικά κτίρια (Ελ. Συν. Τμ. VII 73/2008).
  • Η προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (Ελ. Συν. Τμ. VII 156 /2009).
  • Η προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος σε υπάρχουσα γεώτρηση και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε υπάρχον αντλιοστάσιο (Ελ. Συν. Τμ. VII 118/2010).
  • Η προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών ειδών και η εργασία τοποθέτησης αυτών για την επισκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού, (Ελ. Συν. Τμ. VII 172/2010).
 1. Για τα μισθωμένα κτίρια εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις των άρθρων 575 και 592 του Αστικού Κώδικα, κατά την έννοια των οποίων με την αποκατάσταση των φθορών ή μεταβολών του μισθίου, που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση του, βαρύνεται ο εκμισθωτής (βλ. Ελ. Συν. Τμ IV 67/2007). Κατά συνέπεια για τη νομιμότητα δαπάνης προμήθειας για μισθωμένο κτίριο πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η ανάγκη δεν δημιουργήθηκε από τη συνήθη χρήση του μισθίου, αλλά από έκτακτο γεγονός, ώστε να επιτευχθεί π.χ. μεγαλύτερη λειτουργικότητα αυτού (Ελ. Συν. ΤμIV 103/1997).
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο