Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2410201001 – ΚΑΕ 1111

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 0003 (Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1000 (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1110 (Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, ειδών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: 1111

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ: Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών

Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης:

  1. Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16- Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ206Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227 Α/6-12-2016): Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
  3. Ν. 4152/13, παρ. Ζ (ΦΕΚ 107 Α/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
  4. Ν.4129/13 (ΦΕΚ 52 Α/28-2-2013): Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ. 35
  5. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
  6. N. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
  7. N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
  8. Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-2016): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
  9. Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ 1781 Β/23-5-2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
  10. Aριθ. 2024709/601/0026/98 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 431 Β’/7-5-1998): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες.

 

B. Γενικές Αναφορές: 1. Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν η προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για την επίτευξη των στόχων του φορέα έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του ν. 4270/14.

2. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και κατόπιν προγραμματισμού με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικού, Δ/νση Προμηθειών).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του @Ν.4412/2016  

Δ. Κρατήσεις:

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο