Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2390989001 – ΚΑΕ 5191

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5190 Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 5191
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών και τρομοκρατικών ενεργειών
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
Β. Γενικές αναφορές

Η δαπάνη πραγματοποιείται για την αποζημίωση προσώπων που έχουν υποστεί υλικές ζημίες εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης, «ή άλλου εγκλήματος βίας» που έγινε σε βάρος τους λόγω της ιδιότητάς τους και έχουν δικαίωμα να αποζημιωθούν από το Δημόσιο. Διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 77 του Ν. 4270/14, της παρ.1.α του άρθρου 75 του Ν. 4446/2016 λαμβανομένου υπόψη  του άρθρου 33 του Ν. 4270/14 «γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου».

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αυτά περιγράφονται  στην Υ.Α 2/72219/0020/2002 (ΦΕΚ B’ 1573) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α 2/0616/0026/2014 (ΦΕΚ B’ 273).

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις δεν υφίστανται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο