Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2390108002 – ΚΑΕ 6423

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0007 Δαπάνες εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6000 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6400 Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 6423
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
Β. Γενικές αναφορές

Οι δαπάνες που εντάσσονται στον ανωτέρω κωδικό αφορούν:

Στην συμψηφιστική τακτοποίηση καταπτώσεων δόσεων δανείων Δημοσίων  επιχειρήσεων, οργανισμών  και φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στα οποία εγγυητής    είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Έγγραφη απαίτηση της τράπεζας.
  • Έγγραφη δήλωση αδυναμίας εξυπηρέτησης του δανείου από το δανειολήπτη.
  • Σφραγισμένη από το τμήμα εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, η έγγραφη βεβαίωση οφειλών  των Δανειοληπτών (εκδίδεται από τη Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων), με το ύψος του ποσού που βεβαιώνεται ως έσοδο προκειμένου να συμψηφιστεί.
  • Προαιρετικά φωτοτυπία της Κ.Υ.Α  με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων με την εγγύηση του Δημοσίου.
  • Προαιρετικά φωτοτυπία της Υ.Α με την οποία παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου στα με την προηγούμενη Κ.Υ.Α  εγκριθέντα δάνεια.
Δ. Κρατήσεις

Δεν υφίστανται

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο