Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2330103004 – ΚΑΕ 4331

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0006
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4000
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4300
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 4331
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. Εισφορά της Ελλάδας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την  ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
  • Άρθ. 163, N.3566/07 (ΦΕΚ A’ 117) «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»
  • Η αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3172) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημοσίων δαπανών ….»

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές  και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών

Δαπάνες για συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις και άλλες υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις, επιτροπές και ινστιτούτα, καθώς και σε ελληνικές οργανώσεις, σχετιζόμενες με τέτοιους διεθνείς οργανισμούς ή τελούσες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθ. 163, παρ. 1, περ. α΄, N.3566/07 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ A’ 117).

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες συμμετοχής της Ελλάδας στον πολιτικό προϋπολογισμό και  στον προϋπολογισμό συντάξεων στρατιωτικού προσωπικού του Ν.Α.Τ.Ο., κ.λπ.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
  2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία  και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού προσώπου (Επωνυμία-τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο ν.π. (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ).
  3. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ – Β.3172).
  4. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης-χρηματοδότησης στο προοίμιο της οποίας θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι διατάξεις από τις οποίες  προβλέπεται η επιχορήγηση-χρηματοδότηση (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ). Η απόφαση πρέπει να είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρ. 2, παρ. 4, περ. 18, Ν.3861/10, και στο προοίμιό της  απαραιτήτως να  μνημονεύεται η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τον ΑΔΑ της.
Δ. Κρατήσεις

Καμία κράτηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο