Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2310903001 – ΚΑΕ 6512

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0007 Δαπάνες εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6000 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6500 Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 6512
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
Β. Γενικές αναφορές

Οι δαπάνες που εντάσσονται στον ανωτέρω κωδικό αφορούν σε:

α) Την αναπλήρωση πλαστών χαρτονομισμάτων που εντοπίζονται κατά την  κατάθεση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ. στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε εμπορικές τράπεζες για την επίτευξη των στόχων του φορέα έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές  διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014, και

β) την αποκατάσταση ελλειμμάτων πάγιας προκαταβολής.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την περίπτωση α)

  • Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου, αναρτημένη στη διαύγεια.
  •  Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: i) τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., σε βάρος των οποίων καταλογίζεται η δαπάνη, ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii)τα στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ), iv) την αιτία, ν) το πληρωτέο ποσό και νi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Διατάκτη.
  • Έγγραφο της οικείας Τράπεζας με τα στοιχεία των πλαστών χαρτονομισμάτων που παρακράτησε ή επέστρεψε.
  • Πορισματική Έκθεση του αρμόδιου Οικονομικού Επιθεωρητή, με την οποία εισηγείται την αναπλήρωση των πλαστών χαρτονομισμάτων και

Για την περίπτωση β) διαδικασία αποκατάστασης ελλειμμάτων πάγιας προκαταβολής ορίζεται στο άρθρο 110 του ν. 4270/2014.

Δ. Κρατήσεις

δεν υφίστανται και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις (α και β).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο