Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2310903001 – ΚΑΕ 6511

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0007 Δαπάνες εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6000 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 6500 Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 6511
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
Β. Γενικές αναφορές

Οι δαπάνες που εντάσσονται στον ανωτέρω κωδικό αφορούν στην συμψηφιστική τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών οφειλετών του Δημοσίου.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την περίπτωση

  • Έγγραφο της ΤτΕ προς τη ΔΟΥ ότι η επιταγή είναι ακάλυπτη.
  • Απόφαση προϊσταμένου της ΔΟΥ που να ορίζει τον οφειλέτη, το ποσό της επιταγής και το πρόστιμο για την μη έγκαιρη κάλυψη του ποσού της επιταγής από τον υπόχρεο.
  • Μηχανογραφικό έντυπο βεβαίωσης συνολικού ποσού από τη ΔΟΥ (βεβαίωση οφειλής υπέρ Δημοσίου)
  • Διασταύρωση στοιχείων με τις καταστάσεις εντολών των ακάλυπτων επιταγών (Δ24).
  • Κατάσταση δαπάνης.
  • Φωτοτυπία επιταγής (δύναται να ζητηθεί).
Δ. Κρατήσεις

Δεν υφίστανται.

Με την έκδοση του Χ.Ε θα πρέπει να διαγραφεί η επιταγή από την κατάσταση εντολών (Δ24).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο