Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2310401003 – ΚΑΕ 2224

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0004 Μεταβιβαστικές Πληρωμές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2000 Πληρωμές Μεταβιβαστικές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2200 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2224
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ειδικής διάταξης που να επιτρέπει στον φορέα (Διατάκτη) την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών και εφορειών.
 • Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112 ) – Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 • Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145 ) – Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
 • Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ Α’ 110) άρθρο 5, παράγραφοι 8,9 & 11 – «Σχετικά με σύσταση σχολικών επιτροπών»
 • Ν. 694/1977 (ΦΕΚ Α’ 264) άρθρο 6 και Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ Α’ 24) άρθρο 14 παρ. 1- «Σχετικά με σύσταση σχολικών εφορειών»
 • Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ Α’ 267) άρθρο 4 παρ .3 – «Σχετικά με επιχορηγήσεις επιτροπών & εφορειών»
 • Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) άρθρο 243 – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων -«Σχετικά με σύσταση σχολικών επιτροπών»
 • Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) άρθρο 41 – «Έλεγχος επιχορηγήσεων –χρηματοδοτήσεων»
 • Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) άρθρο 41 – Υποβολή οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ
 • ΚΥΑ 64447/21.2/8-3-1991 (ΦΕΚ Β’ 136) – Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως και δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων των Σχολικών επιτροπών
 • ΚΥΑ 8440/2011 (ΦΕΚ Β’ 318) – «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
 • ΚΥΑ 2/39549/002/2015 (ΦΕΚ Β’ 1138) – Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Φ52/141655/Δ1/2017 (ΑΔΑ:ΩΖΤ74653ΠΣ-6ΝΨ) – Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2017-2018
 • 163224/Δ2/2017 (ΑΔΑ:6ΞΞΨ4653ΠΣ-Η52) – Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α’ και Β’ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017- 2018.
 • 7423/Γ1/2008 (ΦΕΚ Β’ 135) – Απόφαση για χρηματοδότηση μέσω σχολικών επιτροπών των Δημοτικών Σχολείων για προμήθεια βιβλίων της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014)

Β. Γενικές αναφορές και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών

Οι σχολικές επιτροπές είναι επιφορτισμένες με την προμήθεια – αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων. Η αγορά των βιβλίων και η πληρωμή των δικαιούχων-προμηθευτών γίνεται από τις οικίες σχολικές επιτροπές, που με την σειρά τους χρηματοδοτούνται από Πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 181 «Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» και 182 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ, και σε βάρος του ΚΑΕ 2224, με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων από την αρμόδια ΔΥΕΕ. (Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 223858/Β1-ΦΕΚ 4331/Β/30-12-2016 των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στις ΔΥΕΕ) στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής και στο λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αποφάσεων των οικείων προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ως προς τη διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας για τις Ε’ και Στ’ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων ακολουθείται η αριθμ. 7423/Γ1/2008 (ΦΕΚ B 135/30.1.2008) απόφαση των υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ για τα ξενόγλωσσα βιβλία Ιταλικής γλώσσας των Γυμνασίων για το έτος 2017-2018 ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο αριθμ. 163224/Δ2/2017 (ΑΔΑ:6ΞΞΨ4653ΠΣ-Η52) έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την εκκαθάριση και την εντολή πληρωμής των χρηματοδοτήσεων των σχολικών επιτροπών για αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου τα δικαιολογητικά της αριθμ. 2/39549/0026/2015-ΦΕΚ: 1138/Β/2015 – «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού».

 1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, από το αρμόδιο όργανο για τη χρηματοδότηση της εκάστοτε σχολικής επιτροπής, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου (Επωνυμία-τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο.
 3. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης − χρηματοδότησης της συγκεκριμένης σχολικής επιτροπής στο προοίμιο της οποίας θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι διατάξεις από τις οποίες προβλέπεται η επιχορήγηση χρηματοδότηση.
 4. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού της σχολικής επιτροπής ή εφορείας με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο
 5. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί υποβολής από τον επιχορηγούμενο φορέα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Υπηρεσία αυτή απολογισμού της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος .

Το αριθμ. δ δικαιολογητικό το οποίο αναφέρεται στην απόφαση 2/39549/0026/2015-ΦΕΚ: 1138/Β/2015 άρθρο 1 κατηγορία Α και αφορά το «αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Δ/νσης Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ……» δεν απαιτείται στην περίπτωση των σχολικών επιτροπών διότι:

 1. σύμφωνα με το Ν.4483/2017 άρθρο 41 οι σχολικές επιτροπές εξαιρούνται από την προσκόμιση οικονομικών στοιχείων
 2. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 ΚΥΑ 8440/2011 (ΦΕΚ Β’ 318) οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Β.Δ. 17− 5/15.6.1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 476/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού.

(τα απαιτούμενα δικ/κά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως  διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 Του Ν.4270/2014)

Δ. Κρατήσεις

Οι χρηματοδοτήσεις των σχολικών επιτροπών για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων δεν υπόκεινται σε κρατήσεις.

Ε. Επισημάνσεις
 • Για κάθε σχολικό έτος και με βάσει την υφιστάμενη εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ πραγματοποιείται προμήθεια των ξενόγλωσσων βιβλίων για τα Δημοτικά σχολεία και για τα Γυμνάσια.
 • 315/1993 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. ότι οι Σχολικές Επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • 2/18332/0026/11-5-2015 Παροχή απόψεων από το Γενικό Λογιστήριο αναφορικά με την επιχορήγηση σχολικών επιτροπών
 • 6464/20-3-2017 Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε ερώτημα σχετικά με υποβολή οικονομικών στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του υπουργείου
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο