Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2310180001 – ΚΑΕ 3296 , 3299

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0005 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3200 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3290 ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 3296 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 35% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 28 ΤΟΥ Ν. 3838/2010 (ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

3299 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θεσμικό πλαίσιο
  • Άρθρο πρώτο του Ν. 1245/1982 (ΦΕΚ Α’ 45)
  • Άρθρ. 92 παρ. 1 & 3 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α’ 212)
  • Άρθρου 1 παρ. 10 του & έκτο εδάφιο του άρθρ. 2 του Ν. 4018 /2011 (ΦΕΚ Α’ 215) κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008
  • Άρθρο 11 παρ. 1 Ν.4147/2013, (ΦΕΚ Α’ 98)
  • Άρθρο 14 παρ 8 του Ν. 4332/2015
  • Άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α’ 51)

Με τις διατάξεις του άρθρ. 92 Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α’ 212), και της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1245/1982 (ΦΕΚ Α’ 45), καθορίσθηκε το ύψος του παραβόλου που συνοδεύει την αίτηση που κατατίθεται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής αλλοδαπού. Τα παράβολα του ως άνω άρθρου εισπράττονται μόνο με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β’ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία.

Τα πρόστιμα και τα παράβολα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 92 Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α’ 212) εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου και αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

Κατά τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α’ 215), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 Ν.4147/2013, (ΦΕΚ Α’ 98), ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται από τον υπήκοο τρίτης χώρας κατά την παραλαβή της άδειας διαμονής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία αυτής, αντιστοιχεί δε στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), το δε ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτομέρειες είσπραξης και εμφάνισης του στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

Με τις διατάξεις του έκτου εδαφίου του άρθρου 2 του Ν. 4018 /2011 (ΦΕΚ Α’ 215), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ 8 του Ν. 4332/2015 ορίζεται ότι, ποσοστό 46% των εσόδων της περίπτωσης γ’ της παρούσας παραγράφου που εγγράφονται στον Ε.Φ.11-110 στον ΚΑΕ 3744 Παράβολα για την πολιτογράφηση αλλοδαπών και ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενών (άρθρ. 4 και 23 Ν. 3838/2010), εγγράφεται στον προϋπολογισμό Εξόδων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον Ε.Φ. 07-110 στον Κ.Α.Ε. 3296 και κατανέμεται με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Περαιτέρω, το άρθρο 14 παρ 8 του Ν. 4332/2015 αντικαταστάθηκε εκ νέου με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α’ 51), διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ Α’ 51), όπου ορίζεται ότι ποσοστό 75% των εσόδων που εγγράφονται στον ΚΑΕ 3742 «Έσοδα από πάσης φύσεως παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών που χορηγούνται μόνο από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις άρθρ. 2 παρ. 1 και 4γ του Ν. 4018/2011» εγγράφεται στον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  (πλέον Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής) στον Ε.Φ. 49-110 στον Κ.Α.Ε. 3299 και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, υποδοχής και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να διατίθενται για:

α. την καταβολή των μισθωμάτων των οικημάτων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες μιας στάσης.

β. την αγορά, τη μίσθωση, την επισκευή και τη συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

γ. λειτουργικά έξοδα.

δ. την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις επιτροπές του ν. 3386/2005.

ε. τη χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής ένταξης νόμιμων μεταναστών, που ανατίθενται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από Δήμους στο πλαίσιο τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη,

στ. την αντιμετώπιση δαπανών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (Α’ 234) και της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας.

ζ. την αγορά εξοπλισμού ασφάλειας ή τη μίσθωση σχετικών υπηρεσιών και

η. τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επόμενης παραγράφου.

«Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατή η κατανομή ποσών από το ίδιο ποσοστό σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, που απορρέουν από την είσοδο και υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών. Οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να διατίθενται για την αντιμετώπιση κάθε σχετικής δαπάνης για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών».

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο