Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2260901001 – ΚΑΕ 0821

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Μεταφορές, επικοινωνίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0821 Μεταφορά μαθητών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0821
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Μεταφορά μαθητών
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης

Α.1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167/1985) άρθρο 2 παρ.9
 • Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010) Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα καλλικράτης. (…) Άρθρο 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών (…..) Η. Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: «21
 • N. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/2017) άρθρο 155: Άρθρο 155 Μεταφορά ΑμεΑ
 • Η  κοινή υπουργική απόφαση 24001/ 14.6.2013 (ΦΕΚ Β’ 1449)
 • ΠΔ 170/2014 (ΦΕΚ Α’ 266/2014) Μεταφορά πιστώσεων από τους Δήμους στις Περιφέρειες, συνεπεία της αντίστοιχης μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • 149092/Γ/2014 (ΦΕΚ Β’ 2545/Β/2014) Θέμα: Μεταφορά Μαθητών
 • ΚΥΑ 24001/2013 Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες
 • ΠΝΠ/108/2015 ΦΕΚ Α’ 108/2015 (Κυρώθηκε με το Ν.4350/2015, ΦΕΚ 161/Α/30.11.2015):Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων
 •  Ν. 4089/2012 ΦΕΚ Α’ 206/2012 -Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012?2013 (Α΄ 171)», άρθρ.7 και άρθρ.9
 •  ΠΔ 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145) άρθρο 1 παρ.11
 •  Ν 2621/1998 (ΦΕΚ Α’ 136) άρθρο 2 παρ.24 (…)
 • ΠΔ 30/1996 (ΦΕΚ Α’ 21) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο “Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης” των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (…) ‘Άρθρο 8 Αρμοδιότητες (….) 5.
 • Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268) Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις
 • Ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α’ 284) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων» (ΦΕΚ Α’ 284 26/27.9.1977) Αρθρο 1, όπως αντικ. με τις διατάξεις του νόμου. 4336/2015, ΦΕΚ-94 Α/14-8- 2015 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του νόμου 3446/2006, ΦΕΚ Α’ 49

Α.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ- ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Ν. 4415/2016/Άρθρο 63 (ΦΕΚ Α’ 159/2016) Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. (Αρθρο 63-Μεταφορά Μαθητών)
 • Ν. 4379/2016 ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΦΕΚ Α’ 63) άρθρο δεύτερο παρ.5:5
 • Ν. 4369/2016, Aρθρο 60 (ΦΕΚ Α’ 33) Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια −αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις
 • N. 4320/2015/ΜΜαθ. (ΦΕΚ Α’ 29) Άρθρο 29 Ρύθμιση επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών
 • Ν. 4286/2014 (Δέκατο έβδομο άρθρο) (ΦΕΚ Α’ 194/2014) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων
 • Ν. 4304/2014 (Άρθρο 29) (ΦΕΚ Α’ 234/2014) Δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων
 • Ν. 4274/2014 (Άρθρο 49) (ΦΕΚ Α’ 147/2014) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων
 • Ν. 4141/2013/αρ.47 (ΦΕΚ Α’ 81/2013) Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.(Δαπάνες μεταφοράς μαθητών)

Α.3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

 • Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες
 • Ν.3861/2010 (ΦΕΚ A’ 112) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A’ 143)
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ A’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη για τους μαθητές, που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου, μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν ή να διαμένουν και να σιτίζονται δωρεάν στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχον προϋποθέσεις δωρεάν, διαμονής και σίτισης, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα. «β) Μαθητές που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο, μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να διαμένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και διαμονής, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της ΥΑ 2/45552/0026/2001 – ΦΕΚ: 1066/Β/2001 -Καθορισμός δικαιολογητικών δαπανών για μεταφορά μαθητών τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Α. Μεταφορά μαθητών που είναι εφοδιασμένοι με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (Ε.Μ.Δ.) και μεταφέρονται από το ΚΤΕΛ, τραίνα και λεωφορεία του ΟΣΕ και θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα:

1. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις 3/πλούν θεωρημένη από την οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης και με έγκριση της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο.

2. Βεβαίωση του Δ/ντή του οικείου Σχολείου στην οποία περιλαμβάνεται, ο αριθμός των διατεθέντων κατά μήνα ΕΜΔ, η συνολική αξία αυτών και η κατά μήνα πραγματοποίηση μεταφοράς των μαθητών.

Β. Μεταφορά μαθητών με μισθωμένα μεταφορικά μέσα:

1.Κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις 3/πλούν θεωρημένη από την οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης και με έγκριση της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο.

2. Βεβαίωση του Δ/ντή του οικείου Σχολείου, ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η μεταφορά των μαθητών του σχολείου με μισθωμένα μέσα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης. 3. Σύμβαση μεταφοράς μαθητών.

4. Τιμολόγιο ή απόδειξη πληρωμής.

Γ. Μηνιαίο επίδομα μαθητών για έξοδα μεταφοράς τους:

1. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις 3/πλούν θεωρημένη από την οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης και με έγκριση της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο δικαιούχος δηλώνει ότι έχει τη γονική μέριμνα του μαθητή ή είναι ο νόμιμος επίτροπος αυτού.

3. Βεβαίωση του Δ/ντή του σχολείου όπου φοιτά ο μαθητής ότι έγινε η εγγραφή του και παρακολουθεί τα μαθήματα ανελλιπώς.

4. Πράξη της αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ ΙΒ/6071/26.8.1998 ώστε να καταβληθεί το μηνιαίο επίδομα για τον μαθητή.

Δ. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ, Αποφάσεις

 Επισημάνσεις ΓΛΚ

 • 2/59568/0026/2014 Θέμα: Μεταφορά μαθητών

AΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 • 18753/1020/2017 Μεταφορά βρεφών και νηπίων σε καθίσματα ενηλίκων -ΦΑ2/3348/109/2015 Εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης 17910/1225/2015 (ΦΕΚ Β΄2129/4-8- 2014). (ΑΔΑ:ΩΖΑΦ465ΦΘΘ-ΣΒΠ)
 • ΥΑ 17910/1225/2014 – ΦΕΚ: 2129/Β/2014 -Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών  καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών.(ΑΔΑ:6ΚΓΠ1-ΛΞΔ)
 • 2/91141/0026/2014 Μεταφορά μαθητών -61059/5415/2014 Έλεγχος σχολικών λεωφορείων από Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ)(ΑΔΑ:ΩΕΙΞ1-Δ0Η)
 • ΦΑ2/57892/3788/2014 Θέμα: Μεταφορά μαθητών με υπεραστικά – ημιαστικά και τουριστικά λεωφορεία (ΑΔΑ:7ΦΛΤ1-Σ37) 39437/2014 Θέμα: Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων
 • ΦΑ2/οικ 58693/3864/2014 Θέμα: Έκδοση της υπ’ αριθμ. 50765/3374/30.9.14 απόφασης του ΓΓ Υπο.Με.Δι. «Ορισμός Τεχνικών Υπηρεσιών για την διενέργεια δοκιμών καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών/καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία»(ΑΔΑ:6Ψ7Ο1-ΚΗ9)
 • Α/54001/4235/2014 Θέμα: Διευκρινίσεις περί της μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 24001 (Β’ 1449) κ.υ.α.(ΑΔΑ:6Χ301- 9Ξ1)
 • 2/75252/0026/2014 Θέμα: Μεταφορά μαθητών ΥΠΕΣ/34232/2014 Θέμα: Αριθμ. Εγκυκλίου: 51 ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ.41/2014 (αριθμ. πρωτ.29261/23-7- 2014) εγκύκλιος -2/59568/0026/2014 Θέμα: Μεταφορά μαθητών
 • 47194/3100/2014 Θέμα: Δημοσίευση Υπουργικής απόφασης με θεμα: Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών
 • 29261/2014 Θέμα: Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις(ΑΔΑ:ΩΗΥΒΝ- 7ΨΤ)
 • 24843/2014 Θέμα: Ενημέρωση για τη δημοπράτηση των διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών (ΑΔΑ:7ΡΧΑΝ-ΚΜΓ)
 • 7858/2014 Θέμα: Δημοπράτηση διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 24001/11-6-13 (ΦΕΚ-1449 β)(ΑΔΑ: ΒΙΕΕΝ-ΕΓΓ)
 • ΥΠΕΣ/52144/2013 Θέμα: Αριθμ. Εγκυκλίου: 25 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/11- 6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄).
 • 28631/3029/2013. Θέμα :Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς και μεμονωμένων εγκρίσεων καθώς και όροι και προϋποθέσεις για την έγκριση ισοδυναμίας καθισμάτων και αγκυρώσεων τους και ζωνών ασφαλείας σχολικών λεωφορείων με αυτά των ΕΠΑΙΚ που ορίζονται από την υπ’ αριθμ. 25665/1831/12 (Β 1174/2013) απόφαση. Σχετ: α. Η οικ. 21013/2066/6.7.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών. β. Η οικ 12609/883/14.3.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση μεμονωμένης έγκρισης γ. ΥΑ. 5299/406/12 (Β 2840) περί καθορισμού διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την 29949/1841/09 κοινή υπουργική απόφαση.
 • ΥΠΕΣ/36537/2013 Θέμα: Διαδικασία και προϋποθέσεις παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών.
 • ΥΠΕΣ/28662/2013 Θέμα: ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄).

 Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου

 • ΕΣ-Τ6-102-2008
 • ΕΣ-Κλ.Ζ-289-2008
 • ΕΣ-ΚΛΜ.Ζ-252-2010
 • ΕΣ-Ζ-193-2008
 • ΕλΣυν-Κλ.Ζ-215-2012
 • tm7-207-2014
 • kl.7-87-2015
 • es-z-369-2007
 • es-tm7-206-2014
 • ElSyn-3723-2009
 • el.syn.iv-269-2016-1
 • 296-2012
 • 29-2012
Ε. Κρατήσεις
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο