Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2260901001 – ΚΑΕ 0718

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0700
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0710
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0718
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Έξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Πρόγραμμα Διαύγεια».
  • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’).
  • Κεφάλαιο Γ΄ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».
  •  Το δεύτερο άρθρο «Μετακινήσεις μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις» του Ν.4379/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α΄).
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
  • Η με αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 (20/Β΄/2016) Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας».
  • H με αρίθμ. Φ.151/89670/A5/2017, ΦΕΚ 1918/Β΄/2017 Κ.Υ.Α. «Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση».
Β. Γενικές αναφορές

Κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 350 € σε δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ Φ.151/89670/A5/2017.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

(σχετική η με αριθμ. Φ.151/89670/A5/2017, ΦΕΚ 1918/Β΄/2017 Κ.Υ.Α.), όπου σύμφωνα με το άρθρο 91, παρ. 2 μια δαπάνη θεωρείται κανονική όταν έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και η απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή.

1.Αντίγραφο της απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης

2. Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την οποία να προκύπτει το έτος αποφοίτησης του συγκεκριμένου υποψηφίου.

3. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία να προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης – δήλωσης του υποψηφίου. Η παρούσα θα χορηγείται στον υποψήφιο από τη σχολική μονάδα υποβολής της αίτησης – δήλωσης.

4. Βεβαίωση του προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τις περιπτώσεις των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την οποία να προκύπτουν τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι ημέρες και οι ημερομηνίες συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις.

5. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, που συντάσσεται από τον Διατάκτη.

Δ. Κρατήσεις

Δεν υπάρχουν.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο