Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2250905001 – ΚΑΕ 2751, 2752

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0004
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2000 Πληρωμές Μεταβιβαστικές
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2751, 2752
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. «Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)»
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την  ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
  • Ν.3016/2002 (ΦΕΚ Α’ 110) «Για την εταιρική διακυβέρνηση θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» άρθρο 27 παρ.2 «Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής»
  • Οδηγία 85/148/ΕΟΚ  Οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγία 75/268/ ΕΟΚ (Ελλάδα), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91   του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές  και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών
  • Η ανωτέρω δαπάνη εντάσσεται στα μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής και χορηγείται σε οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεικών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και τηρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΦΕΚ 1911/Β/2013 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

1. Αίτηση του δικαιούχου.

2. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.

3. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα / Ειδικό Φορέα/ Κ.Α.Ε.

ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη.

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.

iv) την αιτιολογία και το έτος στο οποίο αναφέρεται η εισοδηματική ενίσχυση.

v) το ποσό της δικαιούμενης εισοδηματικής ενίσχυσης.

vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού ή του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 το δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.

Δ. Κρατήσεις

Δεν διενεργούνται κρατήσεις.

Ε. Επισημάνσεις

Δεν προβλέπεται το ακατάσχετο της ανωτέρω εισοδηματικής ενίσχυσης.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο